Aftale om tillidsrepræsentanter for praksisamanuenser fase 2 og 3 mellem YL og PLO

§ 1 Overenskomstens område

Denne overenskomst omfatter praksisamanuenser i uddannelsesstillinger. Dermed menes læger, der som led i uddannelsen til speciallæge i almen medicin ansættes hos alment praktiserende læger (i det følgende kaldet ”tutorlægen”) i den sidste del af speciallægeuddannelsen (fase 2 og 3). Der henvises til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 96 af 2. februar 2018.

Bemærkning:

Praksisamanuenser er i fase 2 ansat i 6 måneder, og i fase 3 ansat i 12 måneder.

 

§ 2 Arbejdsområde

Praksisamanuensis er forpligtet til at udføre lægearbejde inden for den praktiserende læges arbejdsområde. Lægearbejdet anvises af tutorlægen.

 

§ 3 Arbejdstid

Stk. 1. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer. Tutorlægen planlægger arbejdstidens tilrettelæggelse med konsultation, sygebesøg og vagtarbejde m.v.

Delt tjeneste i dagtid, herunder i forbindelse med aftenkonsultation, kan ikke planlægges. Der kan højst planlægges tjeneste (aftenskonsultation) efter kl. 16 én dag pr. uge.

Stk. 2. Vagtarbejde indgår i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i forholdet 1:1 og kan normalt - uanset vagtens længde - højst pålægges et antal gange pr. halvår svarende til den til enhver tid gældende målbeskrivelse for uddannelsen (udarbejdet af DSAM og Sundhedsstyrelsen). Indtjeningen for disse vagter tilfalder tutorlægen.

Det anbefales i øvrigt, at man tilstræber, at vagtarbejdet som minimum planlægges i overensstemmelse med de til enhver tid gældende anbefalinger i DSAM’s uddannelsesprogram for praksisamanuensis i almen medicin.

Stk. 3. Det kan aftales, at vagtarbejde ikke skal indgå i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. I den situation tilfalder vagthonoraret fuld ud praksisamanuensis.

Der kan derudover mellem tutorlægen og praksisamanuensis laves særlige aftaler om afholdelse af vagter. Honoraret for disse vagter tilfalder ligeledes praksisamanuensis. Vagterne indgår ikke i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

Der ydes befordringsgodtgørelse i henhold til overenskomst om almen praksis ( RLTN og PLO). Praksisamanuensis afholder selv de med disse vagter personlige udgifter til bil og lignende eventuelle udgifter til vagtordningen med en forholdsmæssig andel, svarende til det antal vagter amanuensis har.

Stk. 4. Den gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid må over en 6-måneders periode ikke overstige 37 timer, jf. stk. 1.

Stk. 5. Ulempetillæg (vagttillæg)ydes for de i stk. 2 anførte vagttjenester: 

31/3- 2018-niveau

Hverdage kl. 20-08

58,93

Fredage kl. 20-24

58,93

Weekend og søgnehelligdage kl. 08-20

58,93

Weekend og søgnehelligdage kl. 20-08

98,72

Mandage og dage efter søgnehelligdage kl. 00-08

98,72

Tillæggene procentreguleres svarende til reguleringen i sygehusoverenskomsten. De aktuelle satser kan ses på Læger.dk.

Stk. 6. Der er ret til en betalt spisepause af mindre end ½ times varighed, som ind- regnes i arbejdstiden, hvor praksisamanuensis står til rådighed og ikke kan forlade arbejdspladsen.

 

 

§ 4 Løn m.v.

Stk. 1. Praksisamanuensis får under ansættelsen en grundløn og et kvalifikationstillæg, svarende til en ansættelse som 1. reservelæge i henhold til overenskomst for underordnede læger mellem Yngre Læger (YL) og Regionernes lønnings- og takstnævn (RLTN) 2018-2021. Hertil kommer et almen praksistillæg. Lønnen til både fase 2 og 3 består således af følgende elementer:

a)    Pensionsgivende grundløn udgør i 31.3. 2018 niveau netto kr. 474.738.

b)    Pensionsgivende almen praksistillæg, jf. § 5, stk. 3.

c)    Pensionsgivende kvalifikationstillæg, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 2. Amanuenser med 8 års anciennitet eller mere pr. den 31. marts 2000 (bortset fra amanuenser, der er kandidater fra sommeren 1981 eller tidligere) ydes et årligt tillæg i 31.3. 2018 niveau på netto 39.651 kr.

Til amanuenser, der er kandidater fra sommeren 1981 eller tidligere, ydes et årligt tillæg i 31.3. 2018 niveau på netto 66.936 kr. pr. år.

Stk. 3. Lønnen (jf. § 3 stk. 5, § 4 stk. 1 og 2, § 5 stk. 3 og § 6, stk. 2) reguleres i overensstemmelse med sygehusoverenskomsten. De aktuelle satser kan ses på Læger.dk.

Stk. 4. Lønnen udbetales månedsvis bagud1. Praksisamanuensis modtager månedligt en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. Samtidig med udbetaling af lønnen indbetales det samlede pensionsbidrag (eget- og arbejdsgiverbidraget) til Lægernes Pension, jf. § 7.

 

§ 5 Funktionsløn (almen praksistillæg)

Stk. 1. Funktionsløn ydes ud over grundløn og kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de funktioner, der er knyttet til det job, som praksisamanuensis varetager og begrundes   i arbejds- og ansvarsområdet, herunder arbejdstilrettelæggelsen. Funktionsløn gives bl.a. for særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for lægens grundløn.

Stk. 2. Overenskomstens parter er enige om, at praksisamanuensis som funktionsløn ydes et månedligt pensionsgivende almen praksistillæg. Almen praksis-tillægget er sammensat af kontant godtgørelse for feriefridage (jf. § 8 stk. 3) og af ny løn i henhold til særlig aftale mellem YL og PLO.

Stk. 3. Tillægget udgør i 31.3. 2018 niveau netto 41.788 kr. pr. år. Tillægget procentreguleres svarende til reguleringen i sygehusoverenskomsten. De aktuelle satser kan ses på Læger.dk

 

§ 6 Kvalifikationsløn (gennemført 1. år af speciallægeuddannelsen)

Stk. 1. Kvalifikationstillæg ydes ud over grundlønnen og funktionstillægget. Kvalifikationstillæg baseres på den enkelte medarbejders eller grupper af medarbejderes kvalifikationer. Kriterierne for kvalifikationerne tager udgangspunkt i objektive forhold som f.eks. uddannelse og erfaring.

Stk. 2. Der ydes et årligt pensionsgivende tillæg i 31.3. 2018 niveau på netto kr. 61.157 pr. år. Tillægget procentreguleres svarende til reguleringen i sygehusoverenskomsten. De aktuelle satser kan ses på Læger.dk

 

§ 7 Pension

Stk. 1. Til praksisamanuensis pensionsordning betales det samlede pensionsbidrag på 16,85 % af de pensionsgivende løndele, jf. §§ 4, 5 og 6. Eget-bidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag.

Pr. 1. april 2022 stiger det samlede pensionsbidrag til 17,25 %.

1 Lønadministrationen varetages af regionerne.

Stk. 2. Der indbetales endvidere sædvanlig pension, dvs. såvel arbejdsgiverbidraget som eget-bidraget under barsels-, adoptions- og børnepasningsorlov i den ulønnede del af dagpengeperioden, svarende til maksimalt 20 uger.

 

§ 8 Ferie

Stk. 1. Praksisamanuensis har ret til ferie med feriegodtgørelse efter Ferielovens bestemmelser. Feriegodtgørelsen udgør 12,95 % af de i optjeningsåret oppebårne lønbeløb med fradrag af feriegodtgørelsen. Der beregnes ikke feriegodtgørelse af beløb indtjent i henhold til § 3, stk. 3.

Ved praksisamanuensis ferieafholdelse foretages der et løntræk pr. ferietime med 1/1924 af den samlede bruttoårsløn (= grundløn, kvalifikationsløn og almen praksistillæg).

Stk. 2. I feriemåneden indbetales fortsat det sædvanlige samlede pensionsbidrag på 16,49 % til Lægernes Pension. Eget pensionsbidrag på 5,50 % af den fulde månedsløn tilbageholdes i praksisamanuensis løn for arbejdsdage i feriemåneden.

Efter 1. april 2019 stiger det samlede pensionsbidrag til 16,85 %. Eget-bidraget på 5,62 % af den fulde månedsløn tilbageholdes i praksisamanuensis løn for arbejdsdage i feriemåneden.

Stk. 3. Den kontante godtgørelse for de 5 særlige feriefridage indgår ifølge aftale mellem YL og PLO i almen praksistillægget, som udbetales hver måned (jf. § 5, stk. 2).

Stk. 4. Praksisamanuensis har ret til at afholde indtil 5 særlige feriefridage. Ved praksis- amanuensis fravær foretages løntræk som anført under stk. 1.

 

§ 9 Sygdom m.v.

Stk. 1. Tutorlægen har pligt til under praksisamanuensis sygdom at sikre denne samme løn og pensionsbidrag, som praksisamanuensis oppebærer i henhold til §§ 4, 5 og 6, samt øvrige fast påregnelige ydelser.

Stk. 2. Praksisamanuenser, som er syge på tiltrædelsestidspunktet, oppebærer ligeledes løn fra tutorlægen. Betaling af løn under sygdom i sådant tilfælde er dog betinget af, at løn under sygdom ikke tidligere inden for de senest forløbne 12 måneder er udbetalt i et sådant omfang, at sygeløn i medfør af reglen i stk. 3 ikke vil blive udbetalt.

Stk. 3. Praksisamanuenser, hvis ansættelse er ophørt, har ret til løn fra tutorlægen, såfremt sygdommen er indtrådt under ansættelsen eller indenfor en måned efter ansættelsens ophør. Udbetaling af sygeløn foretages fra tiden fra sygdommens indtræden indtil raskmelding, dog længst indtil udgangen af den 5. måned efter måneden, hvor sygdommen indtrådte.

Læger, der i henhold til anden beskæftigelse har ret til løn under sygdom, har ikke ret til løn under sygdom efter denne bestemmelse.

Stk. 4. Tutorlægen kan give praksisamanuensis hel eller delvis tjenestefrihed uden lønafkortning til pasning af sygt barn, når

1)  det er barnets første og/eller anden sygedag,

2)  hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt,

3)  forholdet på tjenestestedet tillader det,

4)  barnet er under 18 år, og

5)  barnet er hjemmeværende. Ordningen kan inddrages ved misbrug.

Stk. 5. For tjenestefrihed ved:

  • Omsorgsdage
  • Ulykke og akut sygdom
  • Barnets indlæggelse i forbindelse med fødslen
  • Hospitalsindlæggelse af børn under 14 år
  • Pasning af alvorligt syge børn under 18 år
  • Pasning af børn med nedsat funktionsevne m.v.
    • Pasning af døende i hjemmet
    • Sorgorlov

henvises til bilag 1.

 

§ 10 Tutorlægens sygdom (kun solopraksis)

Stk. 1. I solopraksis kan fase 2 amanuenser undtagelsesvis fungere som vikar under tutorlægens sygdom i 2 dage. Fase 3 amanuenser kan maksimalt fungere som vikar under tutorlægens sygdom i indtil 10 dage. Det tilstræbes dog, at der hurtigt findes anden tutorlæge.

Stk. 2. Som en del af ansættelsesvilkårene skal tutorlægen og praksisamanuensis afklare, hvordan praksisamanuensis opnår supervision, når tutorlægen kortvarigt er fraværende fra praksis (fx når tutorlægen er syg).

§ 11 Ret til frihed ved deltagelse i praksiskøbskursus

Fra 1. august 2019 har praksisamanuensis fase 3 ret til fri uden løn på én hverdag til deltagelse på et praksiskøbskursus. Der kan søges om refusion fra Fonden for Almen Praksis.

 

 

§ 12 Ret til fravær ved deltagelse i ansættelsesudvalg

Praksisamanuenser, der er medlem af et ansættelsesudvalg for speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb, har ret til fravær med løn ved deltagelse i ansættelsesudvalget på samme vilkår som yngre læger ansat i regionerne

§ 13 Fravær fra tjenesten under graviditet og barsel

Stk. 1. Ved graviditet, barsel, adoption og fravær af familiemæssige årsager er praksisamanuensis omfattet af den til enhver tid gældende lovgivning med de i § 13,
§ 14 og bilag 1 aftalte forbedringer.

Stk. 2. Moderen har under fravær fra arbejdet på grund af graviditet og barsel ret til sædvanlig løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 8 uger til fødslen, og indtil der er forløbet 14 uger efter fødslen.

Stk. 3. Faderen/medmoderen har i forbindelse med sit barns fødsel ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 2 uger, der kan placeres lige efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen eller barnets modtagelse i hjemmet.

Stk. 4. Moderen har ret til 6 ugers fravær med sædvanlig løn fra uge 15. Faderen/medmoderen har fra uge 15 ret til 7 ugers fravær.

Herudover har en amanuensis ret til 6 ugers orlov med sædvanlig løn. Hvis begge forældre er omfattet af denne overenskomst, kan der dog højst udbetales løn i 6 uger til forældrene tilsammen. Forældrene kan vælge at dele de 6 uger.

Forældrene kan med sædvanlig løn afholde fravær samtidig eller afholde fravær på skift. For den enkelte ansatte gælder, at lønnet orlov skal holdes før ulønnet orlov.

Bemærkning:

Ovennævnte fravær skal afholdes i overensstemmelse med vilkårene i Forhandlingsfællesskabets barselsaftale. Det indebærer bl.a., at faderen/medmoderen kan afholde sine uger indenfor 14-ugers perioden efter fødslen. Orloven kan holdes på et senere tidspunkt i barselsdagpengeperioden, men retten til at opretholde fuld løn under orloven er dog betinget af, at amanuensis er ansat hos samme arbejdsgiver, når orloven holdes.

Stk. 5. En amanuensis, der er gravid, skal oplyse tutorlægen om graviditeten senest

3 måneder før forventet fødsel. Amanuensis skal desuden oplyse, hvornår hun påregner at begynde sin barselsorlov. Inden 8 uger efter fødslen skal hun give meddelelse om tidspunktet for genoptagelse af arbejdet.

Faderen/medmoderen skal 4 uger før forventet fødsel/4 uger før orlovens start give tutorlægen besked om den påregnede begyndelse af de indtil 2 ugers orlov, jf. i stk.

3. Ønsker faderen/medmoderen at afholde orlov i henhold til stk. 4, skal han/hun inden 8 uger efter fødslen give besked om tidspunktet for fraværets begyndelse og længden af fraværet.

Stk. 6. Amanuenser hvis ansættelse er ophørt, har ret til løn fra tutorlægen i samme periode som den i § 13 stk. 2, 3 og 4 nævnte, såfremt tidspunktet for forventet fødsel ligger inden fratræden eller indenfor 3 måneder efter ansættelsens ophør.

Læger, der i henhold til anden beskæftigelse har ret til løn under graviditet og barsel, har ikke ret til løn under fraværet efter denne bestemmelse.

Stk. 7. Amanuensis har ret til sædvanlig løn under barsel i de tilfælde, hvor orloven er påbegyndt, når stillingen tiltrædes.

Stk. 8. Retten til fuld løn i orlovsperioder jf. stk. 2-4 og stk. 6 og 7, er betinget af, at arbejdsgiveren får udbetalt de fulde dagpenge som amanuensis i henhold til dagpengeloven er berettiget til. Modtages nedsat dagpengerefusion reduceres lønudbetalingen med tilsvarende beløb.

 

§ 14 Fravær fra tjenesten under adoption

Stk. 1. Praksisamanuensis har ret til fravær fra arbejdet i forbindelse med adoption efter reglerne i Barselsloven.

Stk. 2. Amanuensis har ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 8 uger, før modtagelsen af barnet, i den periode afgiverlandets myndigheder stiller krav om, at den adoptionssøgende eller de adoptionssøgende ægtefæller skal opholde sig i afgiverlandet inden modtagelsen af barnet. Dokumentation for afgiverlandets krav om ophold skal foreligge og gives til arbejdsgiveren.

En amanuensis skal snarest muligt underrette arbejdsgiveren om tidspunktet for afrejsen til afgiverlandet samt om forventet hjemkomst.

Stk. 3. Amanuensis har ved adoption af dansk barn ret til fravær med sædvanlig løn i op til 1 uge før modtagelse af barnet, hvis barnet ikke allerede har ophold i adoptantens hjem. Det er en forudsætning, at adoptanten af hensyn til barnet opholder sig på det sted, hvor barnet befinder sig inden modtagelsen.

Stk. 4. Såfremt adoptionsmyndighederne stiller krav om, at den adoptionssøgende eller den ene af de adoptionssøgende ægtefæller i en periode skal være i hjemmet, har amanuensis under fravær fra arbejdet ret til sædvanlig løn i indtil 14 uger, regnet fra modtagelsen af barnet. Retten kan kun benyttes af en af adoptanterne ad gangen, bortset fra, at der i 2 uger er adgang til fravær med sædvanlig løn for begge adoptanter. Denne ret til 2 ugers fravær kan efter aftale med tutorlægen placeres inden for de første 14 uger efter barnets modtagelse.

Stk. 5 Kvindelige adoptanter har ret til 6 ugers fravær med sædvanlig løn fra uge 15. Mandlige adoptanter har ret til 7 ugers fravær med sædvanlig løn fra uge 15. Er adoptanterne af samme køn, har en af adoptanterne ret til fravær i 6 uger med sædvanlig løn, mens den anden adoptant har ret til 7 ugers fravær med sædvanlig løn.

Herudover har en adoptant ret til 6 ugers fravær med sædvanlig løn. Hvis begge adoptanter er omfattet af denne overenskomst, kan der højst betales løn i 6 uger til adoptanterne tilsammen. Adoptanterne kan vælge at dele de 6 uger. Adoptanterne kan med sædvanlig løn afholde fravær samtidig eller afholde fravær på skift. For den enkelte adoptant gælder, at lønnet orlov skal holdes før ulønnet orlov.

Bemærkning:

Ovennævnte fravær skal afholdes i overensstemmelse med vilkårene i Forhandlings- fællesskabets barselsaftale. Orloven kan holdes på et senere tidspunkt i barsels- dagpengeperioden, men retten til at opretholde fuld løn under orloven er dog betinget af, at amanuensis er ansat hos samme arbejdsgiver, når orloven holdes.

Stk. 6. Amanuensis, der har ret til adoptionsorlov, skal underrette tutorlægen om tidspunktet for barnets forventede modtagelse så vidt muligt med 3 måneders varsel. Varslingsbestemmelserne for fravær ved adoption følger i øvrigt de generelle regler for varsling af fravær ved graviditet og barsel, jf. § 13, stk. 5.

Stk. 7. Amanuensis har ret til sædvanlig løn under adoption i de tilfælde, hvor orloven er påbegyndt, inden stillingen tiltrædes.

Stk. 8. Amanuenser, hvis ansættelse er ophørt, har ret til løn og pension fra tutorlægen i samme periode som de i § 14 stk. 2, 3 og 4 samt § 7 stk.2 nævnte, såfremt modtagelse af barnet finder sted inden fratræden eller indenfor 3 måneder efter ansættelsens ophør.

Læger, der i henhold til anden beskæftigelse har ret til løn under adoption, har ikke ret til løn under fraværet efter denne bestemmelse.

Stk. 9. Retten til fuld løn i orlovsperioder, jf. stk. 3-6 og 7 og 8, er betinget af, at arbejds- giveren får udbetalt de fulde dagpenge, som amanuensis i henhold til dagpengeloven er berettiget til. Modtages nedsat dagpengerefusion, reduceres lønudbetalingen med tilsvarende beløb.

 

§ 15 Befordringsgodtgørelse m.m.

Stk. 1 Ved vagtarbejde og anden tjeneste uden for hovedtjenestestedet (f.eks. sygebe- søg) ydes der praksisamanuensis hensigtsmæssig befordring eller befordringsgodtgør- else efter statens takster, jf. dog § 3, stk. 3

Stk. 2. Når praksisamanuensis deltager i obligatoriske kurser refunderes transport- og opholdsudgifter, såfremt ligestillede uddannelseslæger på sygehusene pr. kulance får refusion af regionerne af sådanne udgifter. Tutorlægens refusion baseres på samme regler og beløb, som regionerne anvender. Såfremt en regional refusionsaftale måtte være baseret på aftaler om anvendelse af lokallønsmidler har amanuensis ingen ret til refusion fra tutorlæge.

§ 16 Forsikring

Tutorlægen er forpligtet til at tegne en lægeansvarsforsikring, der dækker amanuensis, eller til at holde en allerede tegnet forsikring i kraft og give forsikringsselskabet meddelelse om, at man har ansat amanuensen i praksis.

§ 17 Efterløn

Ved dødsfald ydes efterløn i henhold til reglerne i Funktionærlovens § 8. Ved beregning af efterløn lægges praksisamanuensis samlede lægelige anciennitet til grund.

§ 18 Opsigelse

Stk. 1. Praksisamanuensis kan med 1 måneds varsel opsige ansættelsesforholdet til fratræden ved en måneds udgang.

Opsigelse fra tutorlægens side skal inden udgangen af 2. ansættelsesmåned ske med mindst 2 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang. Herefter skal opsigelse ske med mindst 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang.

Stk. 2. Tutorlægen skal inddrage sekretariatet for lægelig videreuddannelse forud for en påtænkt opsigelse. Dette gælder uanset årsag til opsigelsen. Opsigelser skal overholde de til enhver til gældende retningslinjer for kompetencevurderingen i den lægelige videreuddannelse.

Stk. 3. En amanuensis der opsiges, har efter begæring ret til at få en skriftlig begrundelse for opsigelsen. En tutorlæge, der opsiger en praksisamanuensis, skal desuden sende YL en kopi af opsigelsesskrivelsen.

§ 19 Tillidsrepræsentanter

Praksisamanuenser har mulighed for at vælge fællestillidsrepræsentanter i henhold til særlig aftale indgået mellem YL og PLO. Aftalen kan ses på Læger.dk

§ 20 Fortolkning af overenskomsten og overenskomstbrud

Stk.1 Enhver uenighed om forståelsen af nærværende overenskomst kan af hver af parterne søges bilagt ved mægling og eventuelt ved voldgift.

Stk. 2. Såfremt en af parterne forlanger det, skal uenigheden søges bilagt ved et mæglingsmøde, der afholdes snarest muligt mellem parterne. Opnås der ikke ved denne mægling en løsning af striden, kan sagen af hver af parterne henvises til endelig afgørelse ved en voldgiftsret, der består af fem personer, hvoraf én er udpeget af tutorlægen, én af PLO og to af YL. Endvidere tiltrædes voldgiftsretten af en opmand, der vælges af voldgiftsrettens medlemmer. Såfremt der ikke opnås enighed om valget af opmand, anmodes Arbejdsrettens formand om at udpege denne.

Stk. 3. Ved påstand om brud på denne overenskomst eller påstand om uberettiget afskedigelse finder reglerne i stk. 2 og 3 tilsvarende anvendelse.

§ 21 Ansættelseskontrakt

Praksisamanuensis modtager en ansættelseskontrakt fra tutorlægen inden ansættelsens startmed reference til denne overenskomst og i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven).

§ 22 Overenskomstens varighed

Overenskomsten træder i kraft den 1. april 2021 og er gældende indtil den af en af parterne opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31. marts 2024. Overenskomstens bestemmelser er dog gældende indtil andet måtte være aftalt.

 

 

Vagttidens omfang, jfr. overenskomstens § 3 og Landsoverenskomstens § 37. Vagttid:

Mandag-fredag

kl. 16.00 – 08.00

lørdag, søn- og helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag

kl. 00.00 – 24.00

 

Bilag - Aftale om TR for praksisamanuenser fase 2 og 3

Bilag - Andet fravær af familiemæssige årsager

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign