§ 1. Oprettelse af kontrakt

I enhver vikaraftale skal skriftlig kontrakt oprettes på den af PLA og YL udfærdigede standardblanket. Kontrakten indgås før vikariatets start, medmindre omstændighederne umuliggør dette.

Kopi af aftalen fremsendes umiddelbart herefter til orientering til PLA/PLO og YL.

 

§ 2. Arbejdets omfang

Vikarens arbejde omfatter, medmindre andet er skriftligt aftalt, principallægens telefonpasning, konsultation, attestudstedelse, sygebesøg samt profylaktiske undersøgelser og behandlinger. Vikaren er endvidere forpligtet til at udføre det vagtarbejde, som principallægen normalt varetager i henhold til den i området gældende vagtordning, ligesom vikaren er forpligtet til at yde lægehjælp, som principallægen i henhold til sædvanlig aftale ville udføre, til nabolægers patienter under disse lægers fravær.

Stk. 2.
Principallægen skal i den skriftlige kontrakt oplyse, hvor mange tilmeldte patienter inkl. børn praksis har, og eventuelt andre relevante oplysninger om arbejdsbelastningen.

Stk. 3.
Den daglige/ugentlige arbejdstid, eventuelt angivet som fremmøde- og sluttidspunkt, skal fremgå af kontrakten.

 

§ 3. Tiltræden og fratræden

Tidspunkterne for tiltræden og fratræden aftales i hver enkelt kontakt.

 

§ 4. Klinikpersonale

Under vikariatet skal medhjælpen i praksis (sekretær, sygeplejerske, bioanalytiker, rengøringshjælp, regnskabsmæssig assistance m.v.) fungere som sædvanligt, medmindre andet aftales.

 

§ 5. Indtægter af praksis

Alle indtægter af praksis tilfalder principallægen. 

 

§ 6. Lægeansvarsforsikring

Principallægen skal sikre sig, at vikaren er omfattet af en lægeansvarsforsikring, om fornødent gennem tegning af et tillæg til principallægens ansvarsforsikring. Udgiften ved tegning af tillæg afholdes af principallægen.

 

§ 7. Feriegodtgørelse

Af vikarens løn betaler principallægen den til enhver tid for arbejdsmarkedet gældende feriegodtgørelse, for tiden 12,5 % af lønnen, jf. ferielovens § 24.

Feriegodtgørelsen skal indbetales til FerieKonto.

 

§ 8. Sygdom

Vikarer, som er ansat som funktionærer, er i tilfælde af sygdom under ansættelsen berettiget til fuld løn, jf. funktionærlovens § 5.

Stk. 2.
Vikarer, som ikke er funktionærer, er ikke berettiget til løn under sygdom.

 

§ 9. Opsigelse

For vikarer, som er ansat som funktionærer, gælder følgende opsigelsesvarsler, jfr. funktionærlovens § 2:

De første 3 måneder af ansættelsesforholdet er prøvetid. I den periode kan opsigelse gensidigt finde sted med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag dog således, at fratrædelse sker senest samtidig med prøvetidens udløb.

Ansættelsesforholdet kan efter prøvetidens udløb opsiges af vikaren med 1 måneds varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned.

Principallægen kan efter prøvetidens udløb opsige vikaren til fratrædelse ved udløbet af en kalendermåned, med et varsel på:

  • 1 måned, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 5 måneder (inkl. prøvetid)
  • 3 måneder, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 2 år og 9 måneder
  • 4 måneder, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 5 år og 8 måneder
  • 5 måneder, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 8 år og 7 måneder
  • 6 måneder, hvis opsigelse afgives herefter.

Stk. 2.
For vikarer, som ikke er funktionærer, gælder følgende opsigelsesvarsler:

  • i de første 3 måneder efter ansættelsen kan opsigelse fra begge sider ske med 3 dages varsel,
  • herefter kan opsigelse gensidigt finde sted med 14 dages varsel.

 

 

§ 10. Underretning ved vikarens opsigelse

Såfremt vikaren opsiger ansættelsesforholdet i et tilfælde, hvor principallægen befinder sig i udlandet eller er alvorlig syg, eller af anden grund er forhindret i at varetage sine interesser, er vikaren forpligtet til straks at underrette praksisudvalgsformanden om opsigelsen.

 

§ 11. Bolig

Såfremt principallægen stiller bolig til rådighed for vikaren, skal der forud for vikariatets start oprettes lejekontrakt med angivelse af lejens størrelse.

 

§ 12. Transport til og fra vikariat

Såfremt vikarens transport til og fra vikariatet skal betales af principallægen, skal dette være aftalt forud for vikariatets start.

 

§ 13. Befordring under vikariatet

Under udførelsen af vikariatet er vikaren berettiget til at benytte eget befordringsmiddel efter de for principallægen gældende regler i henhold til Overenskomst om almen praksis.

Kørselsgodtgørelsen afregnes med statens takster.

 

§ 14. Fravigelser af overenskomsten

Denne overenskomst kan fraviges af parterne ved udtrykkelig skriftlig aftale. Fravigelse af §§ 16 og 17 kræver dog, at parterne forud har indhentet godkendelse fra PLA og YL. §§ 1, 6, 7, 8, 9 stk.1, 10 og 18 kan ikke fraviges.

 

§ 15. Uoverensstemmelser

Uoverensstemmelser vedrørende forståelsen af denne overenskomst og vedrørende forståelsen af kontrakter indgået på baggrund af denne overenskomst afgøres, hvor der ikke er enighed mellem PLA og YL, af Lægeforeningens voldgiftsret.

 

§ 16. Løn

Som vikar i almen praksis indtræder man i principallægens sted og varetager som udgangspunkt det arbejde, som principallægen skulle have udført. Det betyder, at principallæge og vikar ikke kan være til stede samtidigt. At vikaren er stedfortræder for principallægen, indebærer endvidere, at aflønningen af vikaren er koblet til den indtjening, som principallægen ville have opnået, hvis vedkommende selv havde været på arbejde i perioden (timeløn for korte vikariater er dog undtaget fra dette princip). Dage, hvor praksis er lukket (f.eks. helligdage) udløser således ikke honorering.

Vikaren aflønnes med en dagtakst, som udgør 0,28 % af det forudgående regnskabsårs nettoindtægt, jf. stk. 2, eller med en dagstakst, der beregnes på grundlag af den til enhver tid gældende afdelingslægeløn, jf. stk. 3.

Stk. 2.
Ved beregning af dagstaksten på 0,28% af forudgående regnskabsårs nettoindtægt, skal beløbet korrigeres for eventuelle overenskomstændringer (korrektionsfaktorer).

Korrektionsfaktorerne offentliggøres i honorartabel, der udsendes af PLA pr. 1. april og 1. oktober. Det skal i den skriftlige kontrakt oplyses, hvilken nettoindtægt, der ligger til grund for dagtaksten.

Nettoindtægten udgør bruttoindtægten ifølge årsregnskabet minus driftsudgifter, renter og afskrivninger. I et ApS fradrages som driftsudgift dog ikke principallægens løn.

Inden beregning af dagtaksten fradrages i forudgående regnskabsårs nettoindtægt:

  • Indtægt fra principallægens ansættelse som fx bedriftslæge, praksiskonsulent, kommunallæge eller anden ansættelse.
  • Tilskud til praksisamanuensis løn fra regionen
  • Vagtindtægt

Stk. 3.
Ved beregning af dagstaksten ud fra afdelingslægelønnen, skal der tages udgangspunkt i den til enhver tid gældende afdelingslægeløn, inklusive afdelingslægens arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag + 0,0295 x årsbruttolønnen (som er kompensation for 6. ferieuge og forhøjet feriegodtgørelse). Afdelingslægelønnen skal løbende reguleres i henhold til de generelle offentlige lønreguleringer. Den til enhver tid gældende dagstakst (for 8 timer) kan ses på læger.dk

Stk. 4.
Såfremt det aftales, at vikaren skal varetage arbejdsopgaver ud over det i § 2, stk. 1, anførte, eksempelvis at vikaren skal deltage i ekstraordinære tidsbegrænsede undersøgelses- og vaccinationskampagner, der ikke er fast årligt tilbagevendende, kan der efter både stk, 2 og 3 aftales en tillægsbetaling herfor.

Stk. 5.
Er vikarens arbejdstid kortere end principallægens sædvanlige, udbetales forholdsmæssig dagtakst. Dette gælder både for stk. 2 og 3.

Stk. 6.
Timetaksten udgør 1/8 af den til enhver tid beregnede dagstakst jfr. stk. 3. Der kan mellem vikaren og principallægen aftales tillæg udover nævnte timetakster.

Stk. 7.
For vagtarbejde, betales der i stedet for dagtakst en løn, svarende til 85,37 % af de honorarer, der er optjent i vagttiden. Vikaren afholder selv de med vagterne forbundne personlige udgifter til bil og andre udgifter forbundet med vagtordningen med en forholdsmæssig andel svarende til det antal vagter, vikaren har.

 

§ 17. Løn på tiltrædelses- og fratrædelsesdag

For tiltrædelsesdagen ydes fuld dagtakst, såfremt vikaren skal påbegynde sit arbejde om formiddagen. For fratrædelsesdagen ydes altid fuld dagtakst.

 

§ 18. Minimumsvarighed

Der kan ikke aftales vikariater af en kortere varighed end tre timer. 

 

§ 19. Hovedaftale

Overenskomsten er omfattet af den mellem parterne indgået hovedaftale jf. bilag 2.

 

§ 20 Overenskomstens ikrafttræden og ophør

Overenskomsten træder i kraft den 1. april 2021 og kan tidligst opsiges til ophør den 31. marts 2024. Overenskomsten er gældende indtil den af én af parterne opsiges med 3 måneders varsel. Overenskomstens bestemmelser er dog gældende indtil andet er aftalt.

 

Protokollat

Procentsatsen for vagtarbejde fremkommer på følgende måde: 

Løn

Løn                                                        85,37
Feriepenge, 12,5 % heraf 10,67
Sum 96,04
Lønsumsafgift 4,12% heraf   3,96
     100

Parterne er enige om, at procentsatsen reguleres i tilfælde af udefra kommende ændringer af lovgivningsmæssig karakter, eksempelvis nye arbejdsgiverafgifter således, at principallægens samlede udgifter i forbindelse med vikarens vagtarbejde fortsat svarer til 100 % af de honorarer, vikaren optjener i vagttiden.

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign