Optjening af ferie og feriefridage - efter 1. september 2020

Hvor meget ferie og feriefridage optjener medarbejderne?

Hvordan optjener medarbejderne ferie og feriefridage?

Efterårsferie i oktober. Hvor meget ferie og hvor mange feriefridage har medarbejderen optjent?

Har en nyansat medarbejder altid ret til løn under ferie efter 1. september 2020?

Afholdelse og varsling af ferie og feriefridage, herunder afholdelse på forskud

Hvornår afholder medarbejderen ferie og feriefridage?

Hvad betyder det, at medarbejderen afholder feriefridage på forskud?

Hvad betyder det, at medarbejderen afholder feriefridage på forskud?

Er der nogen risiko ved at indgå aftale med medarbejderen om forskudsferie?

Varsling af ferie

Klinikken holder lukket og jeg ønsker, at medarbejderne holder ferie

Praksis har opsagt medarbejderen og ønsker afvikling af mest mulig ferie

Efterårsferie i oktober. Kan arbejdsgiver pålægge afvikling af én uges ferie/feriefridage?

Praksis holder lukket i uge 42 hvert år. Kan man oplægge mine medarbejdere at holde ferie også i 2020, når den nye ferielov er trådt i kraft?

Kan der fortsat varsles ferie til afholdelse efter den nye ferielov?

Udbetaling og overførsel af ferie og feriefridage, herunder ferietillæg

Ferietillæg

Udbetaling af ferie

Feriehindringer – sygdom og barsel

Udbetaling af ferie ud over 4 uger

Udbetaling af feriefridage

Overført ferie

Særligt om miniferieåret (1. maj 2020 - 31. august 2020)

Hvor mange feriefridage har medarbejderne i miniferieåret (1. maj 2020 – 31. august 2020)?

Hvad gør man, hvis der er uafholdte feriefridage den 31. august 2020?

Hvad gør man, hvis der er uafholdte feriedage den 31. august 2020?

En medarbejder igennem flere år er på barsel i hele miniferieåret, hvad sker der med hendes ferie?

En medarbejder ønsker at holde 4 ugers sommerferie i miniferieåret, kan hun det?

Særligt om feriefridage

Hvad gælder for de feriefridage medarbejderne har optjent i januar – august 2020?

Deltidsansatte

Ændring af arbejdstid 

Bliver de opsparede feriedage efter den nye ferielov nedjusteret med en faktor svarende til den nedsatte arbejdstid?

En medarbejder, der arbejder på deltid og har en ugentlig fridag. Hvordan afvikler hun ferie efter den nye ferielov?

Optjening af ferie og feriefridage - efter 1. september 2020

Hvor meget ferie og feriefridage optjener medarbejderne?

I ferieåret 1. september til 31. august optjener medarbejderne 5 ugers ferie. Er medarbejderne omfattet af PLA’s overenskomster med HK/Privat eller DSR/dbio, optjenes desuden ret til 5 feriefridage i samme periode.

Hvordan optjener medarbejderne ferie og feriefridage?
Medarbejderne optjener 2,08 feriedag pr. ansættelsesmåned, som kan afholdes i måneden efter, de er optjent. Desuden optjener medarbejderne 0,42 feriefridag pr. måneds ansættelse, der på samme måde først kan afholdes i måneden efter, de er optjent.

Efterårsferie i oktober. Hvor meget ferie og hvor mange feriefridage har medarbejderen optjent?

På tidspunktet for efterårsferien har medarbejderen optjent 2,08 feriedage. Det er de feriedage, der er optjent i september måned. Desuden har medarbejderen optjent 0,42 feriefridage. Oktober måneds optjening vil først være til rådighed pr. den 1. november.

Ønsker medarbejderen at holde én uges efterårsferie, og er du indforstået hermed, kan der indgås aftale om, at medarbejderen afholder feriedage eller feriefridage på forskud.

Husk at du eventuelt skal gemme de optjente feriedage til brug for en virksomhedslukning fx i forbindelse med julen.

Har en nyansat medarbejder altid ret til løn under ferie efter 1. september 2020?

Nej. Medarbejderen har først ret til løn under ferie, når den er optjent. Medarbejderen optjener 2,08 dages betalt ferie pr. måneds ansættelse. Har medarbejderen fx optjent betalt ferie hos en tidligere arbejdsgiver, kan denne afholdes mod at du trækker 4,8 % af månedslønnen pr. feriedag.

Afholdelse og varsling af ferie og feriefridage, herunder afholdelse på forskud

Hvornår afholder medarbejderen ferie og feriefridage?

Perioden for afholdelse af ferie går fra 1. september til 31. december året efter (16 måneder) og kaldes ferieafholdelsesperioden.

Hvad betyder det, at medarbejderen afholder ferie på forskud?

At holde ferie på forskud betyder, at du indgår en aftale med din medarbejder om, at medarbejderen holder sin ferie, før den er optjent. Medarbejderen vil herefter nedbringe sit minus på feriesaldoen i de kommende måneder i takt med, at medarbejderen optjener 2,08 dages ferie pr. måned. 

Du har ikke pligt til at indgå aftale med din medarbejder om afvikling af forskudsferie.

Hvad betyder det, at medarbejderen afholder feriefridage på forskud?
At holde feriefridage på forskud betyder, at du indgår en aftale med din medarbejder om, at medarbejderen holder sine feriefridage, før den er optjent. Medarbejderen vil herefter nedbringe sit minus på feriefridagssaldoen i de kommende måneder i takt med, at medarbejderen optjener 0,42 feriefridag pr. måned. 

Du har ikke pligt til at indgå aftale med din medarbejder om afvikling af feriefridage på forskud.

Er der nogen risiko ved at indgå aftale med medarbejderen om forskudsferie?
Som udgangspunkt er der ingen risiko. Skifter medarbejderen job, inden ferien når at blive optjent, kan du modregne værdien af den afholdte ferie i medarbejderens løn i opsigelsesperioden. Dog vil der i de sjældne tilfælde, hvor medarbejderen bliver bortvist, og dermed ikke får løn i opsigelsesperioden, være situationer hvor du ikke har tilstrækkelig løn at modregne i.

Varsling af ferie
Placering af ferie sker efter aftale med medarbejderen. Som arbejdsgiver har du dog retten til endeligt at fastsætte, hvornår ferie holdes. Ønsker du, at ferien afholdes på bestemte tidspunkter, skal du være opmærksom på følgende:

  • Du kan som udgangspunkt kun pålægge ferie og feriefridage, der er optjent på ferieafholdelsestidspunktet.
  • Hovedferien/sommerferien på 15 dage skal varsles med 3 måneder forinden feriens afholdelse, og skal afholdes i perioden 1. maj til 30. september.
  • Øvrig ferie (og feriefridage) skal varsles med 1 måned forinden feriens afholdelse.

Klinikken holder lukket og jeg ønsker, at medarbejderne holder ferie
Når din klinik holder lukket, gælder der særlige regler for varsling af ferie og særlige regler for, om der er ret til løn under ferien.

De almindelige varslingsregler for ferie gælder også, hvis hele klinikken lukker (virksomhedslukning). Det vil sige, at hovedferien skal varsles med mindst 3 måneders varsel og øvrig ferie med mindst 1 måneds varsel.

Du har pligt til i videst muligt omfang at sikre dig, at medarbejderen har ret til løn under ferie, i den periode hvor klinikken holder lukket.

Holder klinikken fx. fast lukket i 3 uger i sommerferien, skal du sørge for at varsle lukningen med 3 måneder forud for feriens afholdelse og sørge for at ”reservere” 15 dages ferie til brug herfor. Har medarbejderen ikke været ansat længe nok til at have optjent 15 dages betalt ferie, gælder det særlige ved virksomhedslukninger, at du må trække medarbejderen i løn. Alternativt indgås en aftale om forskudsferie.

Praksis har opsagt medarbejderen og ønsker afvikling af mest mulig ferie
Hvis man opsiger en medarbejder, kan praksis i nogle situationer pålægge medarbejderen afvikling af ferie i opsigelsesperioden.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Der skal være dage nok til både at varsle og afvikle ferie inden fratræden. Varslet for hovedferie er 3 måneder, og varslet for øvrig ferie og feriefridage er 1 måned.
  • Medarbejderen skal have optjent betalt ferie til den ferie, du ønsker afviklet. Den betalte ferie skal være optjent i starten af den måned, hvor ferien afvikles
  • Der må ikke varsles mere øvrig ferie, end at der stadig er mulighed for at holde 15 dages sammenhængende hovedferie i perioden 1. maj til 30.september.
  • Medarbejderen har ret til at holde de første 4 af sine 5 ferieuger inden udgangen af ferieåret (inden udgangen af august). Hvis du har varslet afholdelse af hovedferien i september, kan du derfor være nødt til at flytte denne ferie til et tidligere tidspunkt, hvis medarbejderen beder om det.

 Udbetaling og overførsel af ferie og feriefridage, herunder ferietillæg

Efterårsferie i oktober. Kan arbejdsgiver pålægge afvikling af én uges ferie/feriefridage?
Som udgangspunkt kan du ikke pålægge medarbejderen at afvikle ferie eller feriefridage på forskud. Der gælder dog den undtagelse, at hvis der er tale om, at du lukker din klinik i efterårsferie (virksomhedslukning), så kan du godt pålægge medarbejderne at afholde ferie eller feriefridage på forskud.

Praksis holder lukket i uge 42 hvert år. Kan man oplægge mine medarbejdere at holde ferie også i 2020, når den nye ferielov er trådt i kraft?

Hvis medarbejdere ikke har tilgodehavende ferie pr. 1. september 2020, når den nye ferielov træder i kraft, har de kun optjent 2,08 dages ferie til afholdelse i uge 42. Man kan ikke pålægge dem at holde mere ferie, end der er optjent. Det kan derfor være nødvendigt at gemme noget af den ferie, som medarbejderne får pr. 1. maj 2020 eller aftale at overføre ferie fra ferieåret 2019/2020.

Kan der fortsat varsles ferie til afholdelse efter den nye ferielov?

Ja man kan fuldstændig som i dag varsle, at ferien skal afholdes.

Udbetaling og overførsel af ferie og feriefridage, herunder ferietillæg

Ferietillæg

Medarbejderen har ret til et ferietillæg på 1,95 %.

Du kan vælge, om du vil udbetale ferietillægget forholdsmæssigt, hver gang medarbejderen afholder sin ferie, eller du kan udbetale ferietillægget med to årlige rater.

Udbetales ferietillægget i to årlige rater, skal ferietillægget for perioden 1. september til 31. maj udbetales med lønnen for maj måned, og ferietillægget for juni, juli og august udbetales med lønnen for august måned.

Udbetaling af ferie
Fratræder medarbejderen, skal du indberette og udbetale medarbejderens optjente ikke afholdte feriedage til Feriekonto. Optjente ikke afholdte feriefridage afregnes sammen med den sidste lønudbetaling.

Både indberetningen og indbetalingen til feriekonto skal foretages på den sidste hverdag i fratrædelsesmåneden.

Har medarbejderen fået overført ferie, som ikke er afholdt, skal disse udbetales direkte til medarbejderen.

Feriehindringer – sygdom og barsel
Bliver medarbejderen forhindret i at afholde sin ferie på grund af fx sygdom eller barsel, overføres ferien (den 1. til 4. ferieuge) til den følgende ferieafholdelsesperiode. 5. ferieuge skal dog udbetales efter ferieafholdelsesperiodens udløb (31. december), medmindre det aftales at disse også overføres.

Feriefridagene vil ligeledes skulle udbetales, medmindre de aftales overført.

Overført ferie som følge af en feriehindring holdes før anden (aftalt) overført ferie og ferie optjent i det pågældende ferieår.

Udbetaling af ferie ud over 4 uger
Har medarbejderen ikke afholdt mere end 4 ugers ferie ved udgangen af ferieåret (31. august), kan I aftale, at 5. uge udbetales. Hvis den 5. ferieuge ikke er afholdt ved ferieafholdelsesperiodens udløb (31. december), skal den udbetales, medmindre I aftaler at overføre den til næste ferieafholdelsesperioden.

Udbetaling af feriefridage
Har medarbejderen ikke afholdt sine feriefridage ved ferieafholdelsesperiodens udløb (31. december), skal de udbetales til medarbejderen med lønnen i januar, medmindre I aftaler at overføre dem til næste ferieafholdelsesperiode.

Overført ferie
Ferieloven giver mulighed for, at ferie ud over 4 uger kan overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Dette skal i givet fald skriftligt aftales senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb 31. december. 6. feriefridagsuge kan ligeledes aftales overført.

PLA har sammen med fagforeningerne udarbejdet en skabelon for aftaler om overførelse.

Ferie op til 4 uger, der ikke er afholdt inden ferieafholdelsesperiodens udløb (31. december), kan ikke overføres, medmindre der foreligger en feriehindring (sygdom, barsel eller lignende). Medarbejderen mister feriepenge, som i stedet skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Særligt om miniferieåret (1. maj 2020 - 31. august 2020)

Hvor mange feriefridage har medarbejderne i miniferieåret (1. maj 2020 – 31. august 2020)?
Medarbejderne har, hvis de har været ansat i hele 2019, optjent 5 feriefridage, som kan holdes i miniferieåret.

Har medarbejderne ikke været ansat i hele 2019, har de et forholdsmæssigt antal feriefridage svarende til ansættelsesperioden.

Hvad gør man, hvis der er uafholdte feriefridage den 31. august 2020?
Hvis medarbejderen har tilgodehavende feriefridage den 31. august 2020, skal disse udbetales sammen med lønnen i september 2020, medmindre I indgår en aftale om at overføre feriefridagene. Hvis I indgår aftale om overførsel, kan feriefridagene afholdes frem til 31. december 2021.

Hvad gør man, hvis der er uafholdte feriedage den 31. august 2020?
Disse dage overgår automatisk til den ferieafholdelsesperiode, der løber fra 1. september 2020 – 31. december 2021, medmindre du som arbejdsgiver korrekt har pålagt dem til afholdelse i september 2020. Der skal ikke indgås aftale om overførsel.

En medarbejder igennem flere år er på barsel i hele miniferieåret, hvad sker der med hendes ferie?

En medarbejder kan ikke holde ferien som følge af barslen. Hendes 16,64 feriedage vil automatisk blive overført til ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 – 31. december 2021, hvor den kan holdes sammen med den ferie, som hun optjener i perioden.

En medarbejder ønsker at holde 4 ugers sommerferie i miniferieåret, kan hun det?

Der er kun 16,64 dages ferie til rådighed i miniferieåret. Ønsker en medarbejder at holde 4 uger (20 dage) kræver det, at der enten overføres ferie fra indeværende ferieår eller at der afholdes feriefridage de resterende dage. Ansatte efter PLA’s overenskomster med DSR/dbio og HK/Privat kan den. 1. maj 2020 disponere over alle feriefridage optjent i 2019. Har medarbejderen været ansat i hele kalenderåret 2019, har hun optjent 5 feriefridage.

Særligt om feriefridage

Hvad gælder for de feriefridage medarbejderne har optjent i januar – august 2020?
De feriefridage, som medarbejderne har optjent i perioden 1. januar 2020 – 31. august 2020 (op til 3,33 feriefridage, hvis medarbejderne har været ansat i hele perioden), bliver hensat i en særlig pulje af feriefridage. Disse feriefridage hensættes i en særlig pulje, da de skal holdes adskilt fra øvrige feriefridage og ferie.

Feriefridagene i den særlige pulje kan afholdes i perioden 1. september 2020 – 31. december 2022. Placeringen sker efter nærmere aftale, og disse feriefridage kan ikke varsles eller pålægges afholdt af arbejdsgiver.

Er feriefridagene ikke afholdt ved periodens udløb, skal de udbetales med lønnen i januar 2023, medmindre det aftales, at de holdes på et senere tidspunkt. Der er også mulighed for, at aftale feriefridagene udbetalt på et tidligere tidspunkt, hvis der er enighed om det.

Fratræder medarbejderen, inden dagene er afholdt, skal de udbetales sammen med sidste lønudbetaling på sædvanlig vis.

Deltidsansatte

Ændring af arbejdstid
Går medarbejderen op eller ned i tid, får det indflydelse på den løn, der betales under ferieafvikling.

Er der forskel på arbejdstiden på optjeningstidspunktet og afholdelsestidspunktet, skal der foretages en såkaldt feriedifferenceberegning.

Har medarbejderen fx arbejdet 37 timer i første halvdel af ferieåret til 190 kr. i timen og i anden halvdel af ferieåret arbejdet på 25 timer til 200 kr. i timen, skal der foretages en feriedifferenceberegning.

I første halvdel af året holder medarbejderen 1 uges ferie. Denne uge er optjent og afvikles med 37 timer og med en løn på 190 kr. i timen.

I anden halvdel af året holdes igen 1 uges ferie. Denne uge er optjent, mens medarbejderen arbejdede 37 timer, men da ugerne holdes på et tidspunkt, hvor timelønnen er steget til 200 kr., skal medarbejderen have betaling med 37 x 200 kr. pr. ferieuge.

Medarbejderens sidste 3 uger holdes ligeledes i anden halvdel af ferieåret. De 2,5 uger er optjent og afvikles med 25 timer og til en timeløn på 200 kr. Den resterende halve uge er optjent med 37 timer og afvikles derfor med løn svarende til 37 x 200 kr. pr. ferieuge.

Det samme gælder for feriefridagene.

Bliver de opsparede feriedage efter den nye ferielov nedjusteret med en faktor svarende til den nedsatte arbejdstid?

Den nuværende ferielov giver ret til 5 ugers ferie, hvor ferieugen afspejler arbejdsugen, således at der bruges 5 feriedage på en uges ferie, uanset at medarbejderne er ansat på deltid med 4 arbejdsdage pr uge. 

Når feriedagene for fremtiden optjenes månedsvis med 2,08 dage pr. måned, kunne det anspore til et ønske om at afholde feriedagene klatvis som enkelte dage. 

Reglerne i forhold til afholdelse af feriedage for deltidsansatte med en fast ugentlig fridag videreføres uændret i den nye ferielov. Det vil med andre ord sige, at den deltidsansatte sygeplejerske med en 4-dages arbejdsuge også fremover skal bruge 5 dages ferie på at holde en uges ferie. Både efter den nugældende og den nye ferielov, vil medarbejderen skulle lægge hver 5. feriedag på en arbejdsfri dag, hvorfor en enkeltstående dag reelt set kommer til at "koste" 1,25 feriedag, hvis den holdes i en sædvanlig 5-dages arbejdsuge uden helligdage eller lignende.

En medarbejder, der arbejder på deltid og har en ugentlig fridag. Hvordan afvikler hun ferie efter den nye ferielov?

Reglerne om ferie for ansatte med faste arbejdsfri dage ændres ikke med den nye ferielov. Her kan du læse mere om reglerne for deltidsansattes ferie

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign