Hvordan skal lægeklinikken forholde sig, hvis en medarbejder ikke kan få sit barn passet, fordi barnets daginstitution er lukket, eller alene holder begrænset åbent, på grund af Coronavirus?

 Midlertidig ordning om barselsdagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19

Hvordan skal lægeklinikken forholde sig, hvis en medarbejder ikke kan få sit barn passet, fordi barnets daginstitution er lukket, eller alene holder begrænset åbent, på grund af Coronavirus?

Udgangspunktet er, at en medarbejder er forpligtet til at møde på arbejde, selv om medarbejderen mangler pasning til sit barn. Det gælder også i den situation, hvor daginstitutionen er helt eller delvist lukket som følge af Coronavirus. Det er derfor som udgangspunkt op til medarbejderen at finde alternative pasningsmuligheder, så medarbejderen kan møde på arbejde i den aftalte arbejdstid. Hvis dette ikke er muligt, må der laves aftaler om afvikling af ferie eller afspadsering. Ferie kan dog alene afholdes i hele dage.

Hvis medarbejderen har pasningsbehov udover den begrænsede åbningstid, har medarbejderen mulighed for at ansøge kommunen om nødpasning.

 

Midlertidig ordning om barselsdagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19.

Med virkning pr. 29. september 2020, vil medarbejdere, der må blive hjemme for at passe deres børn under 14 år, fordi de bliver sendt hjem fra dagstilbud, skole eller institution som følge af et eller flere konkrete smittetilfælde med covid-19, eller fordi barnet er smittet med covid-19, kunne få udbetalt dagpenge til pasning af barnet fra Udbetaling Danmark. Der skal ikke udbetales løn under fraværet.

Ordningen løber foreløbig frem til den 31. marts 2021.

Det er en betingelse for ordningen, at ingen af forældrene har omsorgsdage eller afspadsering til rådighed, og at der ikke er mulighed for hjemmearbejde.

Hvis barnet er smittet med covid-19 skal forældrene endvidere have opbrugt barnets 1. og 2. sygedag.

Medarbejderen kan få udbetalt barselsdagpenge, der svarer til 10 arbejdsdage pr. barn. 

Hvad skal du gøre som arbejdsgiver?
Arbejdsgiver skal anmelde fraværet via NemRefusion. Herefter anmoder medarbejderen selv om dagpenge. Dagpengene udbetales direkte til forældrene, og kan ikke udbetales som refusion til arbejdsgiveren. Ved arbejdsgiverens indberetning via NemRefusion, angiver arbejdsgiveren oplysningerne ved at anvende fraværsårsagen ”Alvorligt sygt barn”. Der afgives bl.a. stamoplysninger om medarbejderen, og angives hvilken dato medarbejderen havde første fraværsdag uden løn.

Medarbejderen skal fremlægge en erklæring fra arbejdsgiveren om, at det ikke er muligt at arbejde hjemmefra, at der ikke er afspadsering/omsorgsdage der kan benyttes, og at der ikke udbetales løn eller afholdes ferie for de samme dage. Bor forældrene sammen, skal der fremlægges en erklæring for begge forældre. Det forventes, at der kommer en fortrykt erklæring, som Udbetaling Danmark sender til medarbejderen, når arbejdsgiveren har anmeldt fraværet til NemRefusion. Medarbejderen sender erklæringen til arbejdsgiveren, som udfylder og returnerer til medarbejderen.

Der udbetales altså IKKE løn under fraværet. Er situationen den, at medarbejderen efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation, som følge af et COVID-19 smittet barn, ikke møder på arbejde, og det ikke er muligt at arbejde hjemmefra, kan der efter omstændighederne være ret til løn under fraværet, og adgang til refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag.

Hvad er betingelserne for medarbejderne? 

  • Ordningen gælder kun forældre til børn til og med 13 år
  • Kun én medarbejder pr. husholdning får ret til barselsdagpenge pr. hjemsendelsesdag
  • Medarbejderen opfylder barselslovens betingelser, herunder beskæftigelseskravet
  • Medarbejderen må ikke samtidig få udbetalt løn eller afholde ferie
  • Hvis barnet smittet med coronavirus eller hjemsendt, skal medarbejderen desuden fremlægge dokumentation for positiv test for coronavirus eller beslutning om hjemsendelse fra barnets skole eller institution
  • På den sidste dag af hjemsendelse eller sygdommen, skal medarbejderen afgive en tro- og love erklæring om, at de ikke modtager eksempelvis løn for de ansøgte dage.

 

Sidst opdateret: 7. december 2020

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign