Lønkompensationsperiodens længde

Hvor lang tid skal lønkompensationsperioden minimum vare?

Hvor lang tid kan lønkompensationsperioden maksimalt vare? 

Kan jeg forlænge perioden med hjemsendelse?

Kan jeg afkorte perioden med hjemsendelse?

 

Hvilke medarbejdere kan omfattes? 

Hvad skal der forstås med “30 % af medarbejderne”?

Kan jeg få lønkompensation for en medarbejder i fleksjob?

Kan en sygemeldt medarbejder hjemsendes?

Kan en medarbejder på barselsorlov hjemsendes?

Kan elever hjemsendes?

Kan jeg hjemsende en medarbejder i opsagt stilling?

Kan en tilkaldevikar omfattes af ordningen?

Kan en nyansat medarbejder omfattes af ordningen?

 

Opsigelse og lønkompensation

Må jeg foretage opsigelser forud for hjemsendelsen?

Må jeg foretage opsigelser efter jeg har hjemsendt medarbejdere?

 

Muligheder for ændringer

Kan jeg ændre antallet af medarbejdere på lønkompensation?

Kan jeg kalde en hjemsendt medarbejder delvist tilbage på arbejde?

Kan jeg kalde en hjemsendt medarbejder permanent tilbage på arbejde?

Kan jeg hjemsende flere medarbejdere på et senere tidspunkt, hvis jeg allerede har hjemsendte medarbejdere?

Skal jeg altid have minimum 30 % af medarbejderne på lønkompensation?

 

Muligheder for fleksibilitet

Er der mulighed for delvis hjemsendelse af en medarbejder?

Kan jeg hjemsende en medarbejder flere gange?

Hvis jeg hjemsender flere medarbejdere skal de så hjemsendes i samme periode?

Må medarbejderen tage andet lønnet arbejde under hjemsendelsen?

Kan lægepraksis planlægge, at medarbejderne skiftes til at arbejde (rotation)?

 

Medarbejderens afvikling af ferie mv.

 Skal medarbejderen anvende ferie i lønkompensationsperioden?

 Øvrig ferie i lønkompensationsperioden

 

Praktiske spørgsmål

Hvor meget kan jeg få i lønkompensation?

Hvad betyder den ændrede beløbsgrænse, når jeg allerede har hjemsendt medarbejdere?

Hvornår er der ansøgningsfrist?

 

Dokumentationskrav 

Hvilken dokumentation skal fremsendes, når jeg ansøger om lønkompensation?

Hvilken dokumentation skal jeg have klar når COVID-19-krisen slutter?

 

Lønkompensationsperiodens længde

Hvor lang tid skal lønkompensationsperioden minimum vare?

Der gælder ikke nogen mindsteperiode for anvendelse af lønkompensationsordningen.

Hvor lang tid kan lønkompensationsperioden maksimalt vare?

Der er mulighed for at hjemsende medarbejdere med lønkompensation i perioden 9. marts 2020 – 29. august 2020.  

Kan jeg forlænge perioden med hjemsendelse?

Ja perioden kan forlænges – dog maksimalt til 29. august 2020. Hvis der er søgt for kortere tid, og man efterfølgende vurderer, at der er brug for en forlængelse, skal der ansøges på ny. Hvis man allerede har ansøgt, inden ordningen blev forlænget, skal der ansøges på ny for perioden frem til 29. august 2020. 

Kan jeg afkorte perioden med hjemsendelse?

Ja. Selvom der er søgt for en længere periode, kan man godt træde ud af lønkompensationsordningen før, hvis situationen ændrer sig. 

Du vil i så fald skulle tilbagebetale den kompensation, der er modtaget for meget som følge af, at medarbejderne er kaldt tilbage før tid. Der vil ske rentetilskrivning af dette beløb. Hvordan dette vil ske og med hvilken rentesats, er endnu ikke oplyst. 

Hvilke medarbejdere kan omfattes?

Hvad skal der forstås med “30 % af medarbejderne”?

De 30 % opgøres i forhold til antal ansatte (antal hoveder) uanset deres ugentlige timeantal. Har man fx 3 ansatte, der arbejder henholdsvis 25 timer, 30 timer og 37 timer om ugen, hjemsendes mere end 30 %, hvis man hjemsender én af medarbejderne, uanset hvilken af medarbejderne man vælger. 

Antal medarbejdere opgøres på antal cpr-numre og ikke på antal årsværk i praksis. 

Husk at også medicinstuderende, faste lægevikarer og ansatte rengøringsmedarbejdere tælles med i antal ansatte. 

Kan jeg få lønkompensation for en medarbejder i fleksjob?

Ja det kan du.

For fleksjobbere efter ny ordning (ansat 1. januar 2013 eller derefter) gælder, at virksomheden opnår lønkompensation i forhold til den faktiske arbejdstid og lønudgift. 

For fleksjobbere efter gammel ordning (ansat før 1. januar 2013) kan der efter tilpasning af lønkompensationsordningen den 18. april 2020, også modtages lønkompensation. 

Kan en sygemeldt medarbejder hjemsendes?

Ja en sygemeldt medarbejder kan også hjemsendes. 

Der ydes imidlertid ikke lønkompensation for de dage, hvor der modtages sygedagpengerefusion for den pågældende medarbejder. 

Den sygemeldte medarbejder tæller dog fortsat 30 % hjemsendte medarbejdere de dage, hvor der ikke modtages lønkompensation. 

Kan en medarbejder på barselsorlov hjemsendes?

Formelt set kan en medarbejder på barselsorlov også hjemsendes. Husk at ligebehandlingsloven fortsat skal overholdes. I realiteten vil det dog sjældent være relevant at hjemsende en medarbejder på barselsorlov.

Der ydes ikke lønkompensation for de dage, hvor der modtages barselsdagpenge for den pågældende medarbejder.

Den barslende medarbejder tæller dog fortsat med i de 30 % hjemsendte medarbejdere de dage, hvor der ikke modtages lønkompensation. 

Kan elever hjemsendes?

Elever kan også hjemsendes med  lønkompensation. Elever indgår også i opgørelsen af de 30 % af medarbejderne.

Lønkompensationen for elever er på 90 % (dog maks kr. 30.000 pr. mdr. for en fuldtidsansat) også selvom de ikke er timelønnede. 

Du kan opnå lønkompensation, selv om du ikke hjemsender Eleven. Eleven tæller stadig med i andelen af medarbejdere, som hjemsendes. Du har stadig et uddannelsesansvar over for eleven, hvis denne bliver på arbejdet.

Eleven skal afholde op til 5 feriedage eller anden frihed på samme måde som øvrige medarbejdere, der er omfattet af lønkompensationsordningen.

Kan jeg hjemsende en medarbejder i opsagt stilling?

Det er kun medarbejdere i et bestående ansættelsesforhold, der kan blive omfattet af lønkompensationsordningen. En medarbejder, der er blevet opsagt, kan derfor ikke omfattes af ordningen.

Har medarbejderen selv opsagt sin stilling, kan medarbejderen godt hjemsendes på lønkompensation. 

En medarbejder i en tidsbegrænset stilling kan også omfattes af lønkompensationsordningen. Det må formentlig forudsættes, at medarbejderen kunne opsiges til fratrædelse tidlligere end den aftale ophørsdato. 

Kan en tilkaldevikar omfattes af ordningen?

En tilkaldevikar eller anden løsarbejder, der ikke får tildelt timer, er ikke omfattet af ordningen og er derfor heller ikke omfattet af afskedigelsesforbuddet. Løsarbejdere indgår ikke i opgørelsen af antal medarbejdere, da de ikke har fast tilknytning til virksomheden. Løsarbejdere er kendetegnet ved, at ansættelsen kun er meget kortvarig således, at ansættelsen afbrydes, når fx et dagsarbejde er overstået og medarbejderen ikke er tilsagt til at arbejde den følgende dag. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at grænsen for løsarbejde er op til 2 sammenhængende dages arbejde uden aftale om fremtidigt arbejde

Kan en nyansat medarbejder omfattes af ordningen?

Medarbejdere ansat før 9. marts 2020 kan hjemsendes efter ordningen. 

For medarbejdere hvor der er indgået ansættelseskontrakt før den 9. marts 2020, men som først tiltræder efter 9. marts 2020 kan blive omfattet af lønkompensationsordningen fra den faktiske tiltrædelse. 

Opsigelse og lønkompensation:

Må jeg foretage opsigelser forud for hjemsendelsen?

Man kan godt benytte lønkompensationsordningen, selvom man forinden har foretaget opsigelser som følge af COVID-19. Der ydes ikke lønkompensation til allerede opsagte medarbejdere, selvom disse fortsat arbejder i opsigelsesperioden. 

Der stilles ingen tidsmæssige krav  om, hvor lang tid der skal gå fra opsigelserne, til man kan indtræde i lønkompensationsordningen for andre medarbejdere. Hjemsendelse kan derfor formentlig ske allerede dagen efter opsigelserne. 

Må jeg foretage opsigelser efter jeg har hjemsendt medarbejdere?

Lønkompensationen er betinget af, at der ikke i lønkompensationsperioden opsiges medarbejde af økonomiske årsager. Hvis man opsiger medarbejdere af økonomiske årsagen, mens man modtaget lønkompensation udtræder man af ordningen for alle hjemsendte medarbejdere. Man kan beholde den modtagne lønkompensation frem til opsigelsestidspunktet/udtrædelsestidspunktet. 

Der kan ske opsigelser af andre grunde, fx langvarig sygdom, manglende kompetencer, samarbejdsvanskeligheder mv. 

Muligheder for ændringer:

Kan jeg ændre antallet af medarbejdere på lønkompensation?

Har man flere medarbejdere hjemsendt på lønkompensation, vil det være muligt at kalde en eller flere af dem tilbage på arbejde. I det tilfælde vil der herefter kun ydes lønkompensation for de medarbejdere, der fortsat er hjemsendt. Det er ikke en forudsætning, at man efter at have taget medarbejdere tilbage, fortsat opfylder betingelsen om minimum 30 % af medarbejderne skal være hjemsendt. Betingelsen om hjemsendelse af minimum 30 % af medarbejderne, gælder kun på tidspunktet for hjemsendelserne. Har man under 30 % af medarbejderne hjemsendt på lønkompensation i en periode, kan Erhvervsstyrelsen kræve dokumentation for, at der var behov for at tilbagekalde en eller flere medarbejdere.

Hvis der efter hjemsendelsen bliver behov for at hjemsende yderligere medarbejdere, kan der ansøges herom. 

Se i øvrige de uddybende spørgsmål nedenfor. 

Kan jeg kalde en hjemsendt medarbejder delvist tilbage på arbejde?

Ja, man har mulighed for at genindkalde hjemsendte medarbejdere på arbejde i Lønkompensationsperioden, hvis det sker i hele dage. Lønkompensationen for de dage medarbejderen er genindkaldt, skal i så fald tilbagebetales. Genindkaldelsen påvirker ikke i øvrigt den periode, som medarbejderen er hjemsendt. 

Du kan altså godt kalde en hjemsendt medarbejder ind på arbejde, hvis der bliver ekstraordinær travlhed eller en anden medarbejder bliver syg.

Kan jeg kalde en hjemsendt medarbejder permanent tilbage på arbejde?

Ja, du kan kalde en hjemsendt medarbejder tilbage på arbejde med dags varsel. Har du flere hjemsendte medarbejdere er det ikke er forudsætning, at der fortsat er 30 % af medarbejderne, der er hjemsendt. En medarbejder der kaldes permanent tilbage på arbejde, kan som udgangspunkt ikke efterfølgende hjemsendes igen. 

Du vil herefter skulle tilbagebetale den kompensation, der er modtaget for meget som følge af, at medarbejderne er kaldt tilbage før tid. Der vil ske rentetilskrivning af dette beløb. Hvordan dette vil ske og med hvilken rentesats, er endnu ikke oplyst. 

Har man under 30 % af medarbejderne hjemsendt på lønkompensation i en periode, kan Erhvervsstyrelsen kræve dokumentation for, at der var behov for at tilbagekalde en eller flere medarbejdere.

Kan jeg hjemsende flere medarbejdere på et senere tidspunkt, hvis jeg allerede har hjemsendte medarbejdere?

Ja, hvis der efterfølgende bliver behov for at hjemsende yderligere medarbejdere, kan der ansøges herom på ny. 

Skal jeg altid have minimum 30 % af medarbejderne på lønkompensation?

Betingelsen om, at minimum 30 % af medarbejderne hjemsendes som alternativ til opsigelse, skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet. 

Det har ikke betydning for adgangen til lønkompensation, at forholdene senere ændrer sig, så gruppen af hjemsendte medarbejdere ikke længere udgør 30 % af medarbejderantallet.

Det kan for eksempel være, fordi nogle af de hjemsendte medarbejdere sættes til at arbejde igen, eller at de selv siger deres stilling op.

Har man under 30 % af medarbejderne hjemsendt på lønkompensation i en periode, kan Erhvervsstyrelsen kræve dokumentation for, at der var behov for at tilbagekalde en eller flere medarbejdere.

Hvis man benytter adgangen til lade hjemsendte medarbejdere arbejde delvist, er det et krav, at der i gennemsnit har været minimum 30 % af medarbejderne hjemsendt på lønkompensation set over hele hjemsendelsesperioden.

Muligheder for fleksibilitet:

Er der mulighed for delvis hjemsendelse af en medarbejder?

Ja, hvis man allerede på ansøgningstidspunkt ved, at man får behov for medarbejderen inden for hjemsendelsesperioden, kan man på ansøgningstidspunktet angive, hvor mange hele dage man planlægger at genindkalde medarbejderen i perioden. Kompensationsbeløbet vil opgøres på baggrund af den periode, medarbejderen er hjemsendt.

Medarbejderne kan kun kaldes på arbejde i hele dage. Man kan altså ikke bede en medarbejder møde en halv dag og modtage lønkompensation for den anden halvdel af dagen.

Kravet om at minimum 30 % af medarbejderne er hjemsendt skal dog fortsat være opfyldt og udregnes som et gennemsnit over den periode, du modtager kompensation. 

Kan jeg hjemsende en medarbejder flere gange?

Nej. Medarbejderne kan kun hjemsendes én gang. Der skal fastsætte én sammenhængende periode for hver af de hjemsendte medarbejdere. 

Du har imidlertid mulighed for at genindkalde en medarbejder til at arbejde nogle hele dage under hjemsendelsen.

Hvis jeg hjemsender flere medarbejdere skal de så hjemsendes i samme periode?

Det er ikke et krav at alle hjemsendte medarbejdere hjemsendes i den samme periode. Du kan således godt hjemsende én medarbejder i 4 uger og en anden i 6 uger, forudsat at du hele tiden opfylder reglen om at mindst 30 % af medarbejderne er hjemsendt. 

Må medarbejderen tage andet lønnet arbejde under hjemsendelsen?

Medarbejdere må som udgangspunkt ikke påtage sig andet lønnet arbejde, når de er hjemsendt i kompensationsperioden med fuld løn. 

Beskæftigelsesministeriet har i brev af 30. marts 2020 besvaret følgende spørgsmål: Kan hjemsendte udføre nogen af de sundhedsfaglige opgaver, sundhedsvæsenet søger hjælp til? 

Virksomheder, der modtager lønkompensation skal hjemsende berørte medarbejdere i kompensationsperioden og kan ikke fortsætte arbejdet for virksomheden. Medarbejdere skal stå til rådighed for virksomheden med en dags varsel, såfremt virksomheden igen får brug for medarbejderen.

Ønsker medarbejderen at påtage sig anden beskæftigelse eller bibeskæftigelse under den periode, hvor virksomheden modtager lønkompensation, skal dette aftales lokalt mellem medarbejderen og virksomheden, herunder evt. anden lønindtægt, og i øvrigt være i overensstemmelse med den enkeltes ansættelsesforhold. Medarbejderen skal dog fortsat modtage den gældende fulde løn i den periode, hvor virksomheden er i lønkompensationsordningen.

Såfremt det er foreneligt med ovenstående, er det muligt for de ansatte, at have anden beskæftigelse eller bibeskæftigelse under den periode, herunder bidrage til sundhedsberedskabet i den nuværende situation, hvor virksomheden modtager lønkompensation. 

Det er også muligt for den ansatte at påtage sig frivilligt arbejde under lønkompensationsperioden, såfremt den ansatte kan stå til rådighed med én dags varsel

Kan lægepraksis planlægge, at medarbejderne skiftes til at arbejde (rotation)?

Ja, det kan I godt. 

Der skal ved indtræden i ordningen udarbejdes en plan for hjemsendelse af minimum 30 % af klinikkens ansatte over den periode, der søges om lønkompensation for. Denne plan danner grundlaget for virksomheden/klinikkens indtræden i ordningen.

En sådan plan kan sammensættes således, at en eller flere medarbejdere udfører arbejde i en eller flere dele af hjemsendelsesperioden, mens de resterende medarbejdere som udgangspunkt er hjemsendt i hele perioden.

Lægeklinikken kan i planen også vælge at opdele medarbejderne i grupper, som skiftevis genindkaldes til arbejde, eller om medarbejderne hver især genindkaldes til arbejde på forskellige tidspunkter. 

Kompensationsbeløbet vil herefter blive beregnet på baggrund af den angivne kompensationsperiode, ekskl. antal dage, som I har angivet, at I forventer at genindkalde de pågældende medarbejdere.

Det er dog vigtigt, at planen sikrer, at det gennemsnitlige antal hjemsendte udgør minimum 30 % af medarbejderne over den periode, som klinikken søger lønkompensation for.

I kan opdele de omfattede medarbejdere i to grupper, hvoraf den ene gruppe fx er hjemsendt i alle lige uger, og arbejder i alle ulige uger. Den anden gruppe er i så fald hjemsendt i alle ulige uger, og arbejder i alle lige uger.

Det vil også være muligt for arbejdsgiveren at tilmelde alle medarbejdere, hvor de alle er hjemsendt 3 dage om ugen uden at arbejde, men arbejder de sidste 2 dage.

Medarbejderens afvikling af ferie mv.:

Skal medarbejderen anvende ferie i lønkompensationsperioden?

For perioden 9. marts 2020 – 8. juli 2020 gælder:

Ja, den enkelte medarbejder, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering under kompensationsperioden.

Hvis din medarbejder er fuldtidsansat og hjemsendt i alle 3 måneder, skal medarbejderen afholde ferie og/eller afspadsere 5 dage. Hvis din medarbejder arbejder færre timer og/eller ikke er hjemsendt i hele perioden, reduceres antallet af dage forholdsmæssigt. 

Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv., skal der afholdes tjenestefri uden løn. Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for disse dage, derfor skal disse dage trækkes fra kompensationsperioden.

Hvis medarbejderen får betalt ferie fra anden side end arbejdsgiver fx ved træk på feriekonto, skal disse dage ligeledes trækkes fra kompensationsperioden.
(Erhvervsstyrelsen 6. april 2020)

Erhvervsstyrelsen har udviklet et regneark, der kan bruges til at beregne antallet af feriedage. Du finder regnearket her

For perioden 9. juli 2020 til 29. august 2020 gælder:

Ja den enkelte medarbejder, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende 3 ugers ferie i kompensationsperioden, hvis medarbejderen har optjent ret til denne ferie efter ferieloven. Det forudsætter at medarbejderen har været i et ansættelsesforhold i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019. Det er underordnet om medarbejderen har været ansat et andet sted i perioden.

Øvrig ferie i lønkompensationsperioden

Beskæftigelsesministeriet har udtalt, at arbejdsgiveren ikke kan pålægge medarbejderen at holde ferie i lønkompensationsperioden, der rækker ud over de 5 egenbetalte dage (i perioden 9. marts 2020 – 8. juli 2020).

Ferie, der allerede før lønkompensationsperioden var planlagt (aftalt eller egentligt varslet), kan dog fastholdes.

Der kan også efter aftale med lønmodtageren holdes anden ferie (ud over de 5 dage) i lønkompensationsperioden

Det fremgår af Erhvervsstyrelsens vejledninger, at almindelige feriedage, hvor virksomheden betaler løn til medarbejderen, ikke skal fratrækkes kompensationsperioden. De skal derimod efter vejledningerne fratrækkes, hvis medarbejderen under ferie får feriepenge fra andre kilder f.eks. Feriekonto. Alle betalte fridage giver virksomheden ret til lønkompensation.

Rammerne for afholdelse af ferie omfatter ferie fra ferieåret, der udløber i april og det nye (korte) ferieår, der starter den 1. maj 2020. (Kilde: DA vejledning af 5. Maj 2020)

Praktiske spørgsmål

Hvor meget kan jeg få i lønkompensation?

For månedslønnede medarbejdere kan du få kompensation for op til 75 % af de samlede lønudgifter, dog maks 30.000 kr. pr. mdr. for en fuldtidsansat og forholdsmæssigt for en deltidsansat. Det svarer til 187,11 kr. i timen. 

For en timelønnet medarbejder kan du få kompensation for op til 90 % af de samlede lønudgifter, dog maks 30.000 kr. pr. mdr. for en fuldtidsansat og forholdsmæssigt for en deltidsansat. Det svarer til 187,11 kr. i timen.

For elever ydes kompensation svarende til timelønnede også selvom de er funktionærer. 

Den samlede lønudgift opgøres som din medarbejders samlede A-indkomst (løn, tillæg, ferietillæg) medregnet virksomhedens og medarbejderens eget ATP-bidrag samt arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag.

 

Hvad betyder den ændrede beløbsgrænse, når jeg allerede har hjemsendt medarbejdere?

Beløbsgrænser i ordningen er blevet hævet, men med tilbagevirkende kraft. Den øgede lønkompensation gælder derfor for alle medarbejdere hjemsendt i perioden 9. marts 2020 - 29. august 2020. Hvis du allerede har ansøgt om kompensation inden beløbsgrænserne blev hævet, skal du ikke gøre noget, og vil automatisk få kompensationen beregnet på baggrund af de nye beløbsgrænser.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Lønkompensation for perioden 9. marts 2020 - 8. juli 2020 kan ansøges frem til 30. juli 2020.

Lønkompensation for perioden 9. juli 2020 – 29. august 2020 kan søges frem til 20. september 2020

Dokumentationskrav 

Hvilken dokumentation skal fremsendes, når jeg ansøger om lønkompensation?

Ved ansøgning om lønkompensation skal følgende angives: 

  • Andel af medarbejdere, der skal hjemsendes (mindst 30 %)
  • CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad (fuldtid eller deltid) for de hjemsendte medarbejdere
  • Den periode man ønsker kompensation for (start- og slutdato)
  • Begrundelse for at ansøge lønkompensation (typisk arbejdsmangel/nedgang i opgavemængden)
  • Tro- og loveerklæring fra ledelsen om, at oplysningerne er korrekte (denne er en forududfyldt del af ansøgningsskemaet, som man bekræfter)

Når ansøgningen er indsendt, udbetales kompensationen hurtigst muligt. 

Hvilken dokumentation skal jeg have klar når COVID-19-krisen slutter?

På den anden side af COVID-19-krisen skal du dokumentere anvendelsen af ordningen. 

Det betyder, at når kompensationsperioden er udløbet, skal det dokumenteres, at du har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode. Hjemsendte medarbejdere skal være ansat før den 9. marts 2020, men kan godt tiltræde efter 9. marts 2020. For nyansatte skal der indsendes kopi af ansættelseskontrakt, der dokumenterer ansættelsestidspunktet. Dokumentationen skal ske med revisorbistand.

 

Siden er opdateret den 8. juni 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign