Løn

Løn er noget, som alle har en mening om, uanset om den bliver sagt højt eller ej. Medarbejderen vil måske mene, at hun får for lidt i lønningsposen, medens du omvendt synes, det er rimeligt eller måske endda rigeligt. Men hvad er den rigtige løn? Læs mere om løn, hvordan du bruger løn som ledelsesværktøj.

Det juridiske

PLA har overenskomster med DSR/dBio og HK. Begge overenskomster indeholder løntrin baseret på anciennitet. Som PLA-medlem er du forpligtet til at aflønne efter overenskomsten samt følge de lønreguleringer, der er i overenskomstperioden.

Du er forpligtet til at afholde en årlig lønsamtale med dit personale.En lønsamtale er en forhandling, der ikke nødvendigvis medfører en lønstigning.

I begge overenskomster er der mulighed for at aftale tillæg. Du skal huske på, at tillæg er pensionsberettiget og følger de samme stigninger som overenskomsten. Tillæg kan være begrundet i medarbejderens personlige eller faglige kvalifikationer, varetagelse af bestemte funktioner, ansvarsområde osv.

Der er også mulighed for at aftale bonus eller et engangstillæg. En bonus eller et engangstillæg kan gives fx som en honorering af en ekstraordinær arbejdsindsats eller som en fastholdelsesbonus fx ved lukning af praksis. Du skal være opmærksom på, at giver du fast et beløb fx en jule- bonus, kan der blive skabt en berettiget forventning hos medarbejderne, om at de altid har ret til en jule-bonus, fordi bonussen vil indgå som en fast del af lønnen. Men at du udbetaler et beløb fx ved jubilæum eller efter en ekstraordinær travl periode eller lignende, berettiger ikke medarbejderen til senere at kræve tilsvarende beløb.

Du kan altid kontakte PLA for sparring og rådgivning omkring fastsættelse af såvel størrelsen på tillæg og bonus.

Særligt om kitteltillæg

For sygeplejersker og bioanalytikere skal du som arbejdsgiver enten stille fri tjenestedragt til rådighed eller give et kitteltillæg på 250 kr. om måneden. Tillægget er ikke pensionsgivende, og skal gives uanset om, medarbejderen er ansat fuldtid eller deltid. 

Til timelønnede ydes i stedet et tillæg til timelønnen på 1,56 kr. pr. time. 

Det ledelsesmæssige

Det en god ide´ på forhånd at gøre sig overvejelser om og hvordan man vil aflønne sit personale udover det, der følger af overenskomsterne.

Er du i en kompagniskabspraksis, bør I være enige om en fælles lønpolitik, sådan at der kan meldes ens ud overfor personalet. I skal blive enige om, hvad I lægge vægt på. Er det medarbejdere med særlige kvalifikationer/funktioner? Medarbejdere, der er med til at skabe trivsel på arbejdspladsen? Medarbejdere, der har lang anciennitet?  Medarbejdere, der har påtaget sig et særligt ansvar eller løst en speciel opgave i løbet af året eller noget helt andet.

I skal blive enige, om I vil give tillæg, hvorfor I vil give tillæg, om I vil gøre brug af bonusordninger samt gøre jer overvejelser om løndifferentiering blandt personalet fx hvad gør det ved personalet, hvis du/I vælger at give en af medarbejderne et højere tillæg end det øvrige personale. Er begrundelsen, at hun er dygtigere, har særlige kvalifikationer, lang anciennitet? Der er ikke noget til hinder for at give forskellig løn, det bestemmer du, men overfor det øvrige personale kan det være godt at have en forklaring på det.

I bør også overveje, hvad I vil bruge lønsamtalerne til.

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at løn er et ledelsesværktøj. Medarbejderen sælger sin arbejdskraft til dig, og har derfor en helt legitim interesse i at forsøge at få en højere løn. Løn kan udgøre en motivationsfaktor, når der er opstillet klare og målbare mål eller kriterier for lønstigning. Løn kan dermed virke som en feedback-mekanisme og styrke medarbejderens arbejdsglæde. For nogen medarbejdere kan løn også være et fastholdelseselement. Omvendt kan utilfredshed med lønnen føre til generel utilfredshed med jobbet, arbejdsopgaver, kollegaer osv. Derfor skal en medarbejders anmodning om højere løn tages alvorligt.

Hvis det er en medarbejder, du gerne vil beholde, skal du derfor kunne begrunde et afslag sagligt.  Som et alternativ til en lønstigning kan du i stedet kan tilbyde hende nye (spændende) opgaver eller et efteruddannelsesforløb, aftalt frihed, andre goder osv.  Det kan også være andre alternativer til løn. En anden mulighed kunne være, at I lægger en plan for, hvordan hun evt. kan få et løntillæg næste gang, I skal have en lønsamtale. Det kan også være, at du egentlig gerne ville imødekomme hendes ønske, men ikke mener økonomien er til det p.t. Eller at du simpelthen mener, at PLA-lønningerne er rimelige lønninger for en god og dygtig medarbejder.

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign