Der tilbydes vaccination mod COVID-19 til læger i almen praksis og deres medarbejdere. 

Vaccination i arbejdstiden
For medarbejderne gælder det som udgangspunkt, at tilbud om vaccination er frivilligt. Du kan derfor ikke pålægge dine medarbejdere at lade sig vaccinere. 

Da tilbuddet om vaccination er frivilligt, er det vigtigt, at du som arbejdsgiver ikke opfordrer dine medarbejdere til at lade sig vaccinere. Måtte der opstå alvorlige bivirkninger efter vaccinationen, vil dette nemlig kunne medføre, at der kan rejses krav om erstatning for arbejdsskade mod dig. 

Arbejdsgiver registrerer ikke, om medarbejderen bliver vaccineret eller ej. Det har således heller ikke generelt ansættelsesretlige konsekvenser, hvis medarbejderen ikke tager imod tilbuddet om vaccination.

Selv om medarbejdere i visse funktioner prioriteres i forhold til tilbud om vaccination, kan dette ikke betragtes som et pålæg fra arbejdsgiver. 

PLA vurderer dog, at det i forhold til enkelte stillinger kan være nødvendigt for medarbejderen at blive vaccineret for at kunne udføre arbejdet, således, at arbejdsgiveren principielt vil kunne pålægge medarbejderen at blive vaccineret. Det vil dog formentlig kun være relevant i få tilfælde, og det er endnu uafklaret, om en medarbejder, der nægter at lade sig vaccinere, vil kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner. PLA anbefaler, at klinikken kontakter PLA for nærmere rådgivning om dette, såfremt situationen opstår.

Løn
For medarbejdere, der ønsker at lade sig vaccinere, gælder at der vil være tale om fritid, og der skal ikke betales løn. Det gælder uanset om vaccinationstidspunktet ligger indenfor eller udenfor arbejdstiden.

Hvis det er i arbejdstiden, og det i øvrigt driftsmæssigt lader sig gøre, kan det eventuelt aftales, at medarbejderen anvender afspadsering, anden frihed (eventuelt uden løn), eller alternativt at der arbejdes på andre tidspunkter for at tilgodese medarbejderens behov for at opnå frihed til at blive vaccineret.

At vaccinen er frivillig betyder, at medarbejdere, der bliver vaccineret i fritiden, ikke har krav på betaling for medgået tid ved vaccinationen. Dette gælder også, selvom arbejdsgiveren måtte have givet udtryk for, at denne gerne ser, at medarbejderne bliver vaccineret.

PLA anbefaler, at du orienterer dine medarbejdere om dette.

Bivirkninger ved vaccinen – fravær
Hvis medarbejderen får bivirkninger som følge af vaccinen og dermed bliver uarbejdsdygtig, kan det betragtes som sygdom. Medarbejderen vil derfor have krav på løn under sygdom. Da en bivirkning ikke er omfattet af den udvidede ret til sygedagpenge ved COVID-19 smitte, vil det være de almindelige regler om sygedagpengerefusion ved sygdom der gør sig gældende.

De persondataretlige regler
Du må ikke registrere om medarbejderne har ladet sig vaccinere eller ej, da dette er en helbredsoplysning og derfor omfattet af reglerne omkring personfølsomme oplysninger (GDPR).

Dine medarbejdere skal give samtykke til, at deres oplysninger om navn og cpr-nummer videregives til Sundhedsdatastyrelsen. Det er Sundhedsdatastyrelsen, som står for udsendelsen af tilbuddet om vaccination. Samtykkeerklæring samt oplysningstekst til medarbejderne er udsendt af PLO, se her (ligger bag medlemslogin)

 

 Sidst opdateret: 2. marts 2021 

 

 

 

 

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign