Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationordning for fyringstruede private lønmodtagere. Loven blev vedtaget den 24. marts 2020, men en del spørgsmål om ordningens præcise indhold er fortsat uafklarede. 

En række lægeklinikker oplever for tiden, at patienterne udebliver. Der er derfor ikke arbejdsopgaver nok til hverken lægerne selv eller deres personale med faldende omsætning til følge. 

Hvorvidt lønkompensationordningen kan være en løsning på problemet, er en konkret vurdering ude i den enkelte lægepraksis. 

Nedenfor finder du oplysninger om ordningen og nogle af de overvejelser, du bør gøre dig, hvis du overvejer at benytte lønkompensationsordningen.

Her finde du skabelon til hjemsendelsesskrivelse til medarbejderne.

Ordningen i hovedtræk:

Aftalen gælder lønmodtagere på alle private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19, og derfor står overfor at skulle opsige mindst 30 % af medarbejderne.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

 • De private virksomheder betaler fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden.
 • De fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men hjemsendes i lønkompensationsperioden.
 • Det er muligt for virksomheden at træde ud af ordningen og bede medarbejderne møde på arbejde igen, hvis der bliver behov for arbejdskraften før end forventet.
 • Det er muligt for virksomheden at træde ud af ordningen, hvis virksomheden ser sig nødsaget til at foretage afskedigelser på et senere tidspunkt. Man vil ikke miste den lønkompensation staten allerede har givet.
 • Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt op til fem dage i tilknytning til lønkompensationsperioden. Der anvendes fem dages ferie og/eller afspadsering, hvis medarbejderen er hjemsendt i tre måneder og forholdsmæssigt, hvis hjemsendelsen er kortere. En medarbejder der fx er hjemsendt i to måneder, skal derfor anvende 2/3 af fem dage
 • Hvis medarbejderen ikke har ferie eller afspadsering svarende til op til fem dage, skal der afholdes op til fem dages tjenestefri uden løn eller anvendes op til fem dage fra det nye ferieår. Når de op til fem dage er afholdt, kan der ikke pålægges yderligere ferie, mens man modtager lønkompensation, heller ikke når det nye ferieår begynder 1. maj 2020.
 • Virksomhederne modtager ikke lønkompensation for de op til fem dage, hvor medarbejderen holder ferie, afspadsering eller tjenestefri uden løn.

Sådan kompenseres virksomhederne:   

 • Den statslige lønkompensation til månedslønnede udgør 75 % af den samlede lønudgift til de hjemsendte medarbejdere, dog maksimalt kr. 23.000 pr. måned pr. fuldtidsansat (og forholdsmæssigt for deltidsansatte). Svarende til maksimalt kr. 143,45 i timen.

 • For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 %, dog maksimalt kr. 26.000 pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat (og forholdsmæssigt for deltidsansatte).
 • Virksomhederne kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder.

 Dokumentationskrav:  

 • Lønkompensationen vil blive udbetalt på baggrund af virksomhedernes oplysninger om det antal medarbejdere, som ellers ville skulle have været afskediget som følge af COVID-19-situationen.

 • Medarbejderne skal i ansøgningen og den efterfølgende revision registreres på CPR-nummer.
 • Virksomheden skal angive og begrunde for hvilken periode de forventer mangel på arbejdsopgaver, dog maksimalt over en periode på 3 måneder påbegyndt tidligst den 9. marts 2020 og som afsluttes senest 9. juni 2020.
 • Virksomheden skal med revisorbistand efterfølgende dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode. Medarbejderen skal være ansat før den 9. marts 2020. I dokumentationen skal blandt indgå attestation på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt fra den eventuelle faglige repræsentant på virksomheden.

Sundhedsstyrelsen har i sin vejledning udsendt 18. marts 2020 beskrevet, at almen praksis, i det omfang kapaciteten tillader det, fortsætter med almindelige akutte og ikke-akutte konsultationer.

Forhåbentligt vil aktivitetsniveauet derfor atter stige med flere arbejdsopgaver og øget omsætning til følge. Overvejes det alligevel at benytte lønkompensationsordning, bør man gøre sig en række overvejelser. Nedenfor er beskrevet nogle af de overvejelser man bør gøre sig. 

Overvejelser om lønkompensation er relevant:   

 Er din situation sådan, at du overvejer at afskedige personale på grund af COVID-19-situationen

 • Kan du udpege mindst 30 % af dine ansatte, som du vil hjemsende, som et alternativ til at afskedige dem? 
 • De hjemsendte medarbejdere får at vide, at det er dem, der er udpeget til at blive opsagt. Hvordan skal det kommunikeres ud, og vil det give udfordringer, når de kommer tilbage på arbejdspladsen? 
 • Hvis en eller flere af de ikke-hjemsendte medarbejdere bliver syge, kan klinikken så fungere? 
 • De hjemsendte medarbejdere skal have deres almindelige løn. Der ydes tilskud på 75 %, dog max kr. 23.000 pr. måned pr. hjemsendt fuldtidsmedarbejder (160,33 timer pr. måned) og forholdsmæssigt for deltidsansatte. Hvor stor vil din besparelse være? 
 • Er det muligt at etablere andre aftaler med medarbejderne (arbejdsfordelingsordninger, frivillig aftale om midlertidig ændret timeantal eller andet)? 
 • Hvad sker der, hvis der kommer flere patienter og opgaver, herunder opgaver forbundet med COVID-19-situationen?

Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen.

Der kan findes mere detaljerede oplysninger og spørgsmål/svar om anvendelse af ordningen på Virksomhedsguiden.dk 

Siden er opdateret den 26. marts 2020

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henveldelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign