Sygedagpenge til medarbejdere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for medarbejdere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19

Der er vedtaget en midlertidig lov der gælder frem til den 31. marts 2021. Loven giver mulighed for, at medarbejdere som er i en særlig risiko ved smitte med covid-19, eller som deler husstand, og er pårørende, til personer der er i øget risiko ved smitte med covid-19, kan få sygedagpenge fra første fraværsdag. Arbejdsgiver er ikke forpligtet til at betale løn under fraværet. Vælger arbejdsgiver at betale løn under fraværet, vil der være sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

Det er en betingelse, for at kunne være omfattet af ordningen, at medarbejderen er, eller er pårørende til en, i den særlige risikogruppe. Læs her hvem der tilhører den særlige risikogruppe.

Ordningen omfatter medarbejdere, for hvem det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre arbejdsopgaverne, så arbejdet ikke er risikofyldt, og hvor hjemmearbejde ikke er muligt.

Af lovbemærkningerne fremgår, at de fleste personer i øget risiko, kan deltage på normal vis i arbejdssammenhænge, hvis der tages forholdsregler, herunder skærpet hygiejne og afstand, og at personer i øget risiko som udgangspunkt ikke behøver at blive omplaceret i deres arbejde eller arbejde hjemmefra, selvom de dagligt har kontakt med mange mennesker. Medarbejdere i øget risiko skal dog sikres mulighed for 2 meters afstand til kolleger m.v. og længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt i mere end 15 minutter eller mange hyppige kortvarende ansigt-til-ansigt kontakter skal undgås.

Medarbejdere i øget risiko, eller medarbejdere som er pårørende til personer i øget risiko, skal i dialog med arbejdsgiver foretage en konkret vurdering af den enkeltes arbejdsforhold, herunder behovet for en midlertidig omplacering og hjemmearbejde.

Personer i øget risiko, eller medarbejdere som er pårørende til personer i øget risiko, der er ansat i sundhedssektoren (og ældre- eller socialsektoren), skal ikke varetage opgaver eller funktioner i deres arbejde, hvor de deltager i behandling af og har tæt kontakt til en patient, der har covid-19 eller hvor der er mistanke om covid-19.

Hvordan bliver medarbejderen omfattet af ordningen:

Medarbejderen går i dialog med sin arbejdsgiver om mulighederne for omplacering/ændrede arbejdsopgaver/hjemmearbejde.

Kan der ikke findes en løsning, kan medarbejderen kontakte egen/behandlende læge i forhold til at få foretaget en konkret lægelig vurdering med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Medarbejder og arbejdsgiver går herefter (igen) i dialog om, hvorvidt det alligevel er muligt at indrette arbejdspladsen, så arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Hvis dette ikke kan lade sig gøre, foretager arbejdsgiver en anmeldelse af fraværet til kommunen via Nemrefusion med henblik på, at kommunen træffer afgørelse om ret til sygedagpenge. Udover at de normale betingelser for, at medarbejderen kan få sygedagpenge, skal være opfyldt, er det en forudsætning for sygedagpenge, at arbejdsgiver og medarbejder er enige om, at det ikke er muligt at tage de nødvendige hensyn på arbejdspladsen. Medarbejderen skal fuldstændig fritages fra arbejdsforpligtelsen, og må heller ikke arbejde hjemmefra.

Anmeldelse af fraværet sker til lønmodtagerens opholdskommune via Nemrefusion senest 14 dage efter første fraværsdag. Det er arbejdsgiver der anmelder sygefraværet.

Hvem er omfattet af ordningen?

Ordningen omfatter medarbejdere, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, og medarbejdere der er pårørende til personer med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19.

Hvordan defineres ”pårørende”?

Som pårørende anses en medarbejder, der deler husstand med en person, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, og som har en familiemæssig tilknytning til medarbejderen.

Hvilke betingelser skal være opfyldt for, at kommunen kan udbetale sygedagpenge under fraværsmeldingen?

Medarbejderen skal overfor kommunen dokumentere, at lønmodtageren efter en lægelig vurdering er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Det er medarbejderen der indhenter erklæringen.

Er der tale om en pårørende, skal medarbejderen overfor kommunen dokumentere, at medarbejderen er pårørende til en person der efter en lægelig vurdering er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19.

Denne lægelige vurdering foretages med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer. Kommunen refunderer udgiften til den lægelige dokumentation.

Arbejdsgiver skal erklære, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre medarbejderens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Arbejdsgiver skal endvidere erklære, at medarbejderen er fritaget helt fra sin arbejdsforpligtelse.

Kan arbejdsgiver modsætte sig, at medarbejderen fritages for sin arbejdsforpligtelse?

Ja, det kan arbejdsgiver godt. Arbejdsgiver har ansvaret for et sikkert arbejdsmiljø, men vurderer arbejdsgiver, at det er sikkert for medarbejderen at møde på arbejde, så kan arbejdsgiver afslå at indgå en aftale med medarbejderen om at denne fraværsmeldes.

Møder medarbejder herefter ikke på arbejde, vil det kunne få ansættelsesretlige konsekvenser. Opstår situationen anbefales det at der tages kontakt til PLA.

Skal arbejdsgiver betale løn under fraværsmeldingen?

Nej, der vil ikke være ret til løn under fraværet, medmindre arbejdsgiver indgår aftale herom med medarbejderen. Gør arbejdsgiver det, vil arbejdsgiver få en afledt ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

Kan medarbejderen afholde ferie under sin fraværsmelding?

Ja, i og med at medarbejderen ikke er sygemeldt, kan medarbejderen afvikle sin ferie på sædvanlig vis. Medarbejderen afholder ferie med feriebetaling, og modtager ikke sygedagpenge under ferieafviklingen.

Sidst opdateret: 5. januar 2021

Erklæring om fraværsmelding

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign