Udskydelse af ferie

Kan vi inddrage en medarbejders planlagte ferie?

Medarbejderen bliver syg under ferie?

Hvordan skal lægeklinikken forholde sig, hvis en medarbejder ikke kan komme på ferie på grund af Coronavirus?

Hvad sker det, hvis min medarbejder bliver syg eller kommer i karantæne forud for planlagt ferie?

 

Udskydelse af ferie

Regeringen har den 2 april 2020 vedtaget lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19. 

Loven giver mulighed for under helt særlige omstændigheder at udskyde ferie, der skal afholdes i ferieåret 2019/2020, det vil sige til og med den 30 april 2020, til afholdelse i det forkortede ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020. Tilsvarende kan ferie, der skal afholdes i det forkortede ferieår udskydes til afholdelse i ferieafholdelsesperioden fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021 i overensstemmelse med reglerne i den nye ferielov. 

Retten til at udskyde ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode gælder alene, hvis det er begrundet ved såkaldte ”væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn”. Der skal være tale om en force majeure-lignende situation. Det skal således for arbejdsgiveren have været uforudsigeligt og uden for arbejdsgiverens kontrol, at situationen opstod, og det skal være nødvendigt, at det er den pågældende medarbejder, der skal udføre arbejdet, som får ferien ændret. Der skal være tale om væsentlige hensyn til virksomhedens drift. 

Udskydelsen af ferie kan enten ske ved aftale mellem arbejdsgiver og medarbejderen, men kan også pålægges medarbejderen ensidigt af arbejdsgiveren. Dette gælder uanset om der er tale om allerede planlagt ferie, og også uanset om det vedrører ferie ud over 20 dage som ellers ikke kan udskydes iht. ferieloven.  

Såfremt medarbejderen måtte have økonomiske tab som følge af udskydelsen af ferien, skal dette erstattes af Arbejdsgiveren.

Kan vi inddrage en medarbejders planlagte ferie?

Som udgangspunkt kan man ikke inddrage en allerede fastlagt ferie. 

Får du i den kommende tid brug for at få en medarbejder på arbejde, der ellers skulle have holdt ferie, anbefaler PLA, at du går i dialog med medarbejderen og forsøger at lave en aftale om, at medarbejderne kommer på arbejde mod til gengæld at få ferien udskudt til afholdelse på et senere tidspunkt. 

Hvis medarbejderen ikke frivilligt vil udskyde sin ferie, har du som arbejdsgiver mulighed for at inddrage ferie hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Det er uafklaret, hvor meget der skal til, før der er tale om en så væsentlig og upåregnelig situation, at man kan inddrage ferie. Det er PLA’s vurdering, at såfremt en større del af lægepraksisser i Danmark lukker ned og hvis det medfører så stort pres på de åbne lægepraksisser, at de akutte patienter ikke kan håndteres på forsvarlig vis uden at kalde personale ind, der ellers skulle holde ferie, er det muligt at inddrage fastlagt ferie. Det er PLA’s vurdering, at relevante alternativer skal have været afsøgt, fx muligheden for at øvrigt personale kan øge arbejdstiden og lignende. 

Man skal som arbejdsgiver være opmærksom på, at medarbejderen skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af udskydelsen (fx udgifter til en bestilt og betalt rejse som ikke allerede var aflyst). 

Det er vigtigt at holde sig for øje at allerede begyndt ferie ikke kan kræves afbrudt. 

Medarbejderen bliver syg under ferie?

Bliver medarbejderen syg under en ferie og ikke kan genoptage arbejdet efter feriens afslutning, vil medarbejderen som udgangspunkt skulle have løn under sygdom på sædvanlig vis. Dog kan der være tale om selvforskyldt sygdom, hvor medarbejderen ikke har krav på løn, hvis medarbejderen på forhånd kendte smitterisikoen og til trods for dette - og i strid med myndighedernes anbefalinger - rejste til et område med smitterisiko. 

Der er tale om en konkret vurdering, om medarbejderen er selvforskyldt syg. Kommer du i denne situation, anbefaler vi, at du kontakter PLA for rådgivning. 

Hvordan skal lægeklinikken forholde sig, hvis en medarbejder ikke kan komme på ferie på grund af Coronavirus?

Den ferie, som er aftalt eller fastsat for din medarbejder, ændres ikke, medmindre du og medarbejderen indgår aftale om, at ferien ikke holdes alligevel eller flyttes. 

Hvad sker det, hvis min medarbejder bliver syg eller kommer i karantæne forud for planlagt ferie?

Da en karantæne efter anvisning fra myndighederne eller læge sidestilles med sygdom, vil både egentlig sygdom som karantæne udgør en feriehindring. Hvis din medarbejder bliver syg eller kommer i karantæne inden ferien påbegyndes, vil ferien ikke kunne holdes og skulle lægges på et andet tidspunkt.

Sidst opdateret: 28. april 2020

Praktiserende Lægers
Arbejdsgiverforening

Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8400
Fax: 3544 8405
E-mail: pla@dadl.dk


Åben for henvendelser

Mandag til torsdag: kl. 09:00 - 16:00
Fredag: kl. 09:00 - 15-00

Nyhedsbrev

Tilmeld dig PLA's nyhedsmail, så du automatisk får besked, når der er nyt fra PLA.

Dudal Webdesign